"Ary izay tsy mitondra ny  hazo fijaliany ka tsy manaraka Ahy dia tsy miendrika ho Ahy." - Mat. 10:38. 

Mofon 'aina:

Sokajy roa ihany no hisy (...) Ireo rehetra izay miandany amin'ireo tsy mahatoky dia mijoro eo ambany fanevan'i Satana, ka melohina ho nanda sy nanao tsinontsinona an'i Kristy_ Melohina ho ninia namantsika Ilay  Tompon'ny aina sy voninahitra teo amin'ny hazo -fijaliana izy ireo. - RH, 30 Janoary 1900.

Izay manao tsinontsinona ny hazo fijaliana dia manao tsinontsinona ny valisoa nampanantenaina ho an'izay mahatoky. - L, t. 144, 1901,

Banjino ny hazo fijaliana mandra-pitsoniky ny fonao noho ny fitiavana mahatalanjon' Ilay Zanak' Andriamanitra . Tsy misy tsy nataony mba hanandratana sy hanadiovana ny olona lavo. Koa tsy hanaiky Azy ve isika? Hampietry izay mandray azy ve  ny fivavahan'i Kristy?

Tsia, tsy hampietry antsika velively ny  manaraka ny dian'ilay Lehilahin'i Kalvary. Andeha isika hitoelra eo an-tongotr'i Jesôsy isan'andro isan'andro, ka hianatra Aminy, mba hanehoantsika, na amin'ny firesatsika na ny fitondrantenantsika na ny fitafintsika na inona na inona raharaha ataontsika, fa i Jesôsy  no manjaka eo amin'ny fiainantsika. Miantso antsika Andriamanitra mba handeha amin'ilay lalana izay nosoritana an'ireo voavotry ny Tompo, tsy natao handeha amin'ny lalan'izao tontolo izao isika. Mila mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra isika, ary manaiky an'i Kristy eo anatrehan'ny olona (...)

"Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka Ahy dia tsy miendrika ho Ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy; ary izay mamery ny ainy noho ny Amiko no hahazo azy." Mila mandà tena isan'andro isika, manandratra ny hazo fijaliana sy manaraka ny dian'ny Mpampianatra (...)

Faly aho fa mbola tsy mifarana ny androm-pahasoavana. Andeha isika, amin'ny anaran'i Jesôsy, hianjera eo amin'Ilay  Vatolampy ka ho torotoro. Amin'ny fahalemern-panahy sy fitiavanao, amin'ny firesakao feno fahamasinana, anatin'ny toe-tsainao feno fangorahana dia maneke an'i Kristy eo anatrehan'ny hafa. Enga anie isika mba ho tonga amin'ilay toerana izay hanehoany ny voninahiny tahaka izay naseho tany Jerosalema rehefa narotsaka tamin'ny olona ny Fanahy Masina. - RH, 10 May 1892.

Ny hazo fijaliana no antoka ahazoantsika ny fiainana mandrakizay. -L, t. 15, 1892.