"Voahombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy." - Gal. 2:20. 

Mofon'aina:

Ho famonjena ny olona lavo no nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy vidiny ho an'ny maro izay milaza  ny tenany ho Kristianina, anefa izany. Hita amin'ny ataony fa laviny ny hazo fijalian'i Kristy (...) Eken'izy ireo fa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy, saingy satria asaina iainany izany fanomboana amin'ny hazo fijaliana izany dia tsy horaisiny ny lesona mikasika ny fandavan-tena sy ny fanoloran-tena. Kristianina anarana fotsiny izy ireo. Tsy miorina amin'ilay Mpamonjy voahombo sy nitsangana tamin'ny maty ny finoan'izy ireo, dia Ilay Mpamonjy nanome hery  izay rehetra mandray Azy ho tonga zanakalahy sy zanakavavin'Andriarnanitra. - YI, 7 Jolay 1898.

Ialao ny fifaliana vetivety amin'ny fahotana ka soloy ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Inona moa izay andro vitsivitsy anaovana fahafinaretana feno fitiavan-tena izay tsy hitondra fahasambarana marina akory raha oharina amin'ilay fifaliana mandrakizay izay miandry ny fanahy mahatoky? Aza esorina amin'ny fanahinao ny fitiavan'i Kristy. Banjino ny hazo fijalian'i Kalvary raha toa hahita mivaingana ny porofon'ny fitiavany ianao. Mijery anao amim-pahalianana fatratra ny lanitra mba hahitany izay hataonao. Talanjona ny anjely rehefa mahita anao miodina sy tsy miraika manoloana ireo fitahiana izay arotsaka ho anao. Raha manda tsy hamaly ny antsom-pitiavan'i Kristy ianao dia hanjary ho mpikomy sy manohitra Azy amin'ny farany. - YI, 2 Marisa 1893.

Tsapan'i Paoly fa tsy avy amin'ny tenany ny fahaizany, fa avy amin'ny fanatrehan' ny Fanahy Masina, izay nameno ny fony tamin'ny herin'ny fahasoavany miasa mangina, ka nampilefitra ny eritreritra rehetra tamin'i Kristy foibe teo amin'ny fampianaran'ny apostoly: "Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko", hoy izy. Voafina ny "izaho"; Kristy no miseho sy asandratra. - VM, tt. 219-220.

Izay rehetra mandà ny tenany ho fanasoavana ny hafa, ka manolotra ny tenany sy izay rehetra ananany hanompoana an'i Kristy dia hahita fahasambarana izay katsahin'ireo tia tena fatratra amin'ny herim-po very maina. - TFC 3:397.