"Mihaona ny famindrampo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana." - Sal. 85:10. 

Mofon'aina:

Tsy miara-dalana ny fahamarinana sy ny famindrampo fa mifanohitra ary hantsana lehibe no manarasaka azy. Notafian'ilay Mpamonjy antsika maha-olombelona ny maha-Andriamanitra Azy, ary namolavola toetra tsy nisy pentina sy tsiny ho an'ny olombelona Izy. Nataony teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany ny hazo fijaliany, ho fitaovana nampifanatona ny lafiny roa arnin'ilay hantsana ka nampihaona ny fahamarinana sy ny famindrampo (...) Teo Ilay mitovy amin'Andriamanitra no nitondra ny sazin'ny tsy fahamarinana sy ny ota rehetra. Afapo tanteraka ny fahamarinana, miondrika amim-panajana eo am-pototry ny hazo fijaliana, sady milaza hoe, aoka izay.

Napetraka eo amin'ny toerana ahazoantsika tombony isika tamin'ny alalan'Ilay fanatitra natao ho antsika. Manatona ilay hazo fijaliana nasandratra ny mpanota, izay afaka tamin'ny fatoran'ny fahotana noho ny herin'i Kristy, ary miankohoka eo anatrehany. Tonga olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy izy. Voasasa sy voadio ilay mpanota. Omena fo vaovao izy. Tsy mahita zavatra hafa tokony hotakiana intsony ny fahamarinana. Nitondra vokatra marina izay saro-takarina ho an'ny sain'ny asa fanavotana. Teo no no nanomezana ny  olombelona, izay niady mafy mba hanam-pitoviana amin'ny endrik'Andriamanitra ny haren'ny lanitra sy ny hery ambony indrindra, izay hametraka azy ho ambony noho ny anjely izay tsy mbola lavo.  Natao ny ady, ary azo ny fandresena. Nanandratra ny Tompon'ny lanitra  ilay fifanandrinana teo amin'ny fahotana  sy ny fahamarinana, ary naneho teo imason'ny  taranak'olombelona voavonjy sy ny tontolo tsy lavo, teo imason'ny tafiky ny mpanao asa ratsy rehetra, manomboka amin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, Andriamanitra dia masina sy feno famindram-po sy fahatsarana sy  fahendrena, - GCB, 1 April 1899.)

I Kristy teo amin'ny hazo  fijaliana no mpanelanelana izay nahafahan'ny famindrampo sy ny fahamarinana mihaona  ary nahazoan'ny rariny sy ny fihavanana  mifanoroka.

Ny fahalehibiazan'io fanomezana io  dia natao hahavelom-pisaorana sy fiderana  ny olona, ary haharitra amin'ny fotoana rehetra mandrakizay izany. Desambra 1894