"Fa ampifalinao amin'ny nataonao aho Jehovah ô. Ny asan'ny tananao no hihobiako." - Sal. 92:4. 

Mofon'aina:

Tsy hadinon'ny olona ny mamaky ny fampianaran'ny zava-boary araka izay tokony ho izy raha ny tenany samirery. Raha tsy tarihin'ny fahendren ' Andriamanitra izy, dia manandratra ny zava-boary sy ny lalan'ny zava-boary. Io no mahatonga ny hevitry ny olona tsotra mikasika ny "siansa" hifanohitra matetika amin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. - TMF, t. 307.

Misy zava-miafina maro tsy takatry ny sain'olombelona ao amin'ny drafi-panavotana, dia zavatra tsy hain'ny fabendren'olombelona hazavaina„ ny zavaboary kosa anefa dia afaka mampianatra antsika bebe kokoa mikasika ny zava-miafina momba an'Andriamanitra. Koa aoka ny sain'ny tanora hianatra avy amin'ny bokin'ny zavaboary araka izay azo atao. Ny zana-kazo tsirairay, ny hazo tsirairay mitondra voa, ny zavamaniry manontolo dia natao hitondra soa ho antsika. Natao hovakina eo arnin'ny fitomboan'ny voa ireo zava-miafin'ny fanjakan ' Andriamanitra ireo(...) Efa voatendrin'Andriamanitra ho bokin-desona ho an'ny olona ny zava-boary, mitarika hiverina amin'Andriamanitra ka hiala amin'ny lalan'ny tsy fa ka goavana. Ilaina ny mandinika akaiky eo ambany fitarihany' y Fanahy Masina. Mampiasa fanoharana ny Tompo ao amin'ny fampianarany hampahazava tsara amin' olombelona ny fahamarinany masina  amin'ny  alalan'ny zavatra tsotra indrindra eo amin'ny zavaboary. YI 6 May 1897.

Na ny tara-masoandro na ny sombi- tsakafo tsirairay, na ny rano aza dia fanomezana avy  amin'ilay fitiavana  mamonjy, ary miangavy ny mpanota mba hihavana amin'Andriamanitra

Izy no nanao ny masoandro sy ny volana; tsy misy na dia King ana iray Aza mandravaka ny lanitra ka tsy natao ny. Tsy misy na dia sakafo iray eo ambony latabatsika aza ka tsy mba hahavelona antsika. Mitondra ny tombokase sy ny dian-tanan'Andriamnaitra  avokoa izany rehetra izany. Natao ao  amin'ny olona sy nomena azy mitafotafo ny zavatra rehetra, tamin'ny alalan'ilay Fanomezana tsy hay tononina , dia ilay Zanakalahy Tokan'Andriamanitra. L,t.79, 1897