"Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an' Andriamanitra amin 'ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy." - Heb. 7:25. 

Mofon'aina:

Fomba ahoana no nampihavanana ny olona tamin'Andriamanitra? — Tamin'ny alalan'ny asa sy ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy, Izay (...) nanala izay rehetra mety ho sakana hampisaraka ny olombelona amin'ny fitiavan 'Andriamanitra mamela heloka. Tsy novana akory ny lalana nodikain'ny olombelona mba hanavotana ny mpanota amin'ny fahalavoany, fa nabaribary kosa ho fanehoana ny toetran'Andriamanitra - ohatra velon'ny Sitrapony Masina -ary mbola nasandratra sy noderaina teo amin'ny fiainana sy ny toetran'i Jesosy Krsity izany. Na izany aza dia nisy lalam-pamonjena nosokafana, satria ilay Zanak'ondrin 'Andriamanitra tsy misy kilema dia naseho ho Ilay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Mijoro eo amin'ny toeran'ny mpanota I Jesosy, ary Izy no mitondra eo Aminy ny vesatry ny fahadisoantsika. Rehefa mijery ilay Mpisolo sy Antoka ho an'ny mpanota Jehovah Andriamanitra, dia azony atao ny ho marina, nefa koa ho mpanamarina izay mino an'i Jesosy. Tononina ho an'izay manaiky an'i Kristy ho fahamarinany sy hany fanantenany ary famelan-keloka; satria Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy. Ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary ny fahamasinan'i Kristy, izay ankasitrahan'Andriamanitra„ dia tonga fantsona ahafahan'ny fahasoavana amin'ny mpanota mibebaka sy mino

Ireo tsy mino an'i Kristy dia tsy  ampihavanina amin'Andriamanitra , fa ireo  izay mino Azy kosa dia miafina amin'Andriamanitra miaraka Kristy. "Raha miaiky ny fahotantsika isika  mahatoky sy marina Izy ka mamela ny  fahotantsika sy manadio antsika ho afaka  amin'ny tsy fahansarinana rehetra - YI,29 Novambra 1894. 

Nanjary lzy no nivesatra ny fahotantsika  ka maty teo amin'ny hazo fijaliana mba  ho azo antoka ny famonjena ny mpanota 
tsirairay izay mibebaka sy miveriny ho mahatoky amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Kristy irery ihany no ahafahana mankany amin'ny Ray. - L, t. 29, 1900.

Hoy Jesosy: "Izay manatona Ahy  dia tsy mba ho laviko mihitsy". I Kristy no mitondra eo Aminy ny fahotan'ilay nandika lalana ka isainy ho azy ny fahamarinany, ary amin'ny alalan'ny fahasoavany manova dia ataony afaka  miara-miasa amin'ny anjely sy  mifanoratra amin'Andriamanitra izy. - YI, 19 .1.1 1893.