Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra, raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy; mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy; fa Azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay." - 1 Pet. 4:11.  

Mofon'aina :

I Kristy no modelintsika, ka ireo izay manaraka an'i Kristy dia tsy handeha amin'ny maizina satria tsy hikatsaka izay mahafinaritra azy manokana izy ireo. Ny hanome voninahitra an'Andriamanitra hatrany no ho tanjony eo amin'ny fiainana (...) Kanefa, firifiry amin'ireo izay nomena talenta sy fahafaha-manao ary fahefana no nanadino Ilay Modely ka nanaraka ny fanaon'izao tontolo izao (...) Lehilahy sy vehivavy maro izay notahiana manokana tamin'ny fahabetsahan'ny vola, tamin'ny fananan-trano sy tany, no mazana mitaiza ny zanany ho amin'ny fiainana mitsilamodamoka sy fanomezana vahana ny fitiavan-tena. Hany ka lasa tsy misy  ilana azy izy ireny eto amin'ity fiainana ity, ary tsy mendrika ilay fiainana ho avy koa, dia ilay fiainana mandrakizay (...) Beazina ny tanora ankehitriny hino fa ny vola no maha-olona. - YI, 18 Oktobra 1894.

Tsy ny fahaizantsika mitaiza na ny fananantsika fitaovana tsy akory no herintsika, tsy ny lazantsika koa, fa ny fahafoizan-tena ananantsika sy ny fahavononantsika hankato an'i Jesosy Kristy. Ireo izay manolo-tena marina sy tanteraka ho Azy, dia hanana hery miasa mangina lehibe ka hitarika ny hafa  hanaraka azy, satria mandeha amin'ny mazava izy ireo. Tsy hahomby ny herin-tsaina, kely ihany ny herin'ny vola eo imason' Andriamanitra, fa ny herin'ny fo, ny fananana toetra araka an'Andriamanitra, ny fahatokiana feno fanetren-tena kosa, dia hanana fahefana lehibe tsy hay tohaina. -YI, 6 Septambra 1894.

Koa tsy hanokan-tena ho an'Andriamanitra tsy am-pihambahambana ve isika? Kristy Ilay Mpanjakan'ny voninahitra no efa nanolotra ny Tenany ho avotra ho antsika. Azontsika atao ve ny hihazona zavatra ka tsy hatolotsika Azy? Hihevitra ity tenantsika mahantra sy tsy mendrika ity ho sarobidy loatra ve isika ka tsy azo atolotra an'i Jesosy, na koa ny fotoantsika sy ny fananantsika ho manan-danja loatra ka tsy azo omena Azy? — Tsia, sanatria izany, ny fanomezam-boninahitra lehibe indrindra ao am-pontsika lalina ao, ny fanampiana ataontsika amin'ny fara-fahaizantsika, ny talenta sy ny fananantsika, - izany rehetra izany dia mbola fanatitra kely loatra ho an'Ilay voavono ka "ny rany no nanavotany ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona ary ny firenena rehetra". - RH, 15 Martsa 1887.