" Ary Izaho, raha asandratra hiala amin'ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy." - Jao. 12:32. 

Mofon'aina:

Tsy mbola nisy mihitsy fotoana talohan'izao nahafantaran'ny maro an'i Jesôsy  tahaka ny fony Izy nihantona tamin'ny hazo fijaliana. Nasandratra hiala amin'ny tany Izy mba hitaona ny rehetra hanatona Azy. Namirapiratra tao am-pon'ireo marobe izay nanatrika io fanomboana tamin'ny hazo fijaliana io, sy nandre ny tenin'i Kristy, ny tara-pahazavan'ny fahamarinana. Hiaraka hihiaka amin'i Jaona ireo ka hanao hoe: "Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao". Teo ireo izay tsy tafandry mandry intsony, nandinika ny Soratra Masina, nampitaha ny andalana iray tamin'ny andalana iray hafa, mandra-pahitany ny hevitry ny iraka notanterahin'i Kristy. Hitan'izy ireo fa ny famelan-keloka maimaimpoana dia nomena tamin'ny alalany. Izay nanana famindrampo ho an'izao tontolo izao. Novakin'izy ireo ny faminaniana momba an'i Kristy sy ireo teny fikasana maimaimpoana sy feno, nanondro loharano miboiboika ho an'i Joda sy i Jerosalema. - Ms,t. 1897.

Ny sorona nataon'i Kristy ho avotra noho ny fahotana no fahamarinana lehibe, ary manodidina azy ny fahamarinana hafa rehetra. Mba hahatakarana sy hankasitrahana ny fahamarinana tsirairay ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, manomboka any amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy dia tsy maintsy ianarana eo ambanin'ny fahazavana izay mitosaka avy amin'ny hazo fijalian'i Kalvary ireny, ary ampifandraisina amin'ilay fahamarinana mahatalanjona sy lehibe indrindra dia ny fanavotana nataon'ny Mpamonjy izany. Ireo izay mandinika ny sorona mahagaga nataon'ny Mpamonjy dia mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana.

Atolotro anareo ny tsangambato lehibe sy avo maneho ny famindrampo sy ny fanavaozana, ny famonjena ary ny fanavotana - dia ny Zanak'Andriamanitra nasandratra teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary. Izany no tokony ho lohahevitry ny toriteny rehetra. - Ms, t.70,1901.

Manasa sy mitaona ny fon'ny tanora sy ny antitra ho eo Aminy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina i Jesôsy (...) Rehefa i Kristy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana no torina dia miseho amin'ny fiasany mangina amin'ny mpino ny herin'ny filazantsara. Mifoha izy fa tsy mijanona maty ao anatin'ny heloka sy ny fahotana. - YI, 19 Janoary 1893.

Asandrato avo ary avo kokoa hatrany ilay Lehilahin'i Kalvary; misy hery ao amin'ny fanandratana ny hazo fijalian'i Kristy. - CPTS, t.434.