"Ary tamin'ny ora fahatelo no nanomboany Azy tamin'ny hazo fijaliana." - Mar. 15:25. 

Mofon'aina :

Nihantona teo amin'ilay hazo mitanambokovoko ny Zanak' Andriamanitra madio sy tsy manan-tsiny, rotidrotiky ny kapoka ny nofony; ireo tanany izay nitsotra mandrakariva mba hitahy dia voafantsika teo amin'ny hazo. Ireo tongony izay tsy nety sasatra tamin'ny fanompoam-pitiavana, dia voafantsika toy izany koa; voatrabatrabaky ny satro-tsilo ilay loha mendrika mpanjaka; ireo molony nangovitra dia nandefa antso feno fangirifiriana. Izay rehetra niaretany, ny ra nitete avy eo amin'ny lohany, sy ny tanany ary ny tongony, ny fialan'aina izay nampihovitrovitra ny tenany, ny tebiteby tsy hay lazaina izay nameno ny fanahiny rehefa nafenin'ny Ray Azy ny tavany, ireny rehetra ireny dia miteny amin'ny zanak'olormbelona tsirairay fa: Ho anao no naneken'ny Zanak'Andriamanitra hitondra io enta-mavesatry ny fahadisoana io; ho anao no namaboiny ny fahafatesana sy namohany ny varavaran'ny paradisa. Ilay nampitsahatra ny fisafoaky ny onjan-dranomasina ary nandeha teo ambonin'ny alon-drano, Ilay nampangovitra ny devoly sy nampandositra ny aretina, Ilay nampahiratra ny jamba sy nanangana ny maty, dia nanolo-tena ho faty teo an-kazo fijaliana noho ny fitiavany anao. Nivesatra ny fahotana Izy, niaritra ny fahatezeran'ny fahamarinan'Andriamanitra Izy; natao ota mihitsy Izy noho ianao.

Niandry tamim-pahanginana tokoa ny fiafaran' izao fisehoan-javatra mampangitakitaka izao ny mpanatrika. Namirapiratra ny masoandro, fa ny hazo fijaliana kosa dia mbola rakotry ny haizina. Nijery nanandrify an'i Jerosalema ny mpisorona sy ny mpanapaka, ary indro rahona matevina no mitatao eo ambonin'ilay tanàna sy ny tany lemak'i Jodia. Ny Masoandron'ny Fahamarinana, ny Fahazavan'izao tontolo izao dia nampiala ny tara-pahazavany tsy ho eo Jerosalema intsony, ilay tanàna nahazo tombon-tsoa fahiny. Nianjera tamin'ity renivohitra izay efa voaheloka ho amin'ny faharavana ny firehitry ny fahatezeran'Andriamanitra.

Nisava tampoka teo ny haizina izay nanarona ny hazo fijaliana ary niantso tamin'ny feo mazava sy manakoako Jesôsy: "Vita" "Raiko ô, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko". Nisy fahazavana nanodidina ny hazo fijaliana ary namirapiratra toy ny famirapiratry ny masoandro ny endriky ny Mpamonjy. Dia nanondrika ny lohany Izy ary afaka ny ainy. - IFM, tt. 814-815.