"Aza matahotra, fa momba anao Aho; hitondra ny taranakao avy any atsinanana Aho, ary avy any andmfana no hanangonako anao; ny avaratra hilazako hoe: Avoahy, ary ny atsimo hoe: Aza hazonina; alao ny zanako-lahy avy lavitra sy ny zanako-vavy avy any amin'ny faran'ny tany." - Isa. 43:5,6. 

Mofon'aina :

Tsy maintsy manao ny asantsika amim-pifaliana sy amim-panantenana isika. Tsy mahazo kivy mihitsy isika. Aoka hiala amin'ny lafy ratsin'ny fanandramana iainantsika ny fijerintsika, ary aoka ny tenintsika ho feno fampaherezana. Isika ihany no hahatonga ny tontolo manodidina antsika hamirapiratry ny hazavana, na ho feno haizina. Aoka hanazatra ny tenantsika hiresaka ny amin'ny herimpo isika. Andeha isika handray lesona ny amin'ny ohatra nomen'i Kristy. Na ny fanalam-baraka mahatsiravina nataon'ny Jiosy sy ny miaramila romanina Azy - na ny fitsarana feno fanesoana sy ny fampijaliana izay nihatra taminy - dia tsy nahatonga azy ho kivy. - 1L, t. 115, 1904.

Hazony ho mafy orina hatramin'ny farany ny fitokianao dieny ety am-boalohany. Tsy ho faty ny afon'ny fahamarinan'Andriamanitra. Hamirapiratra eo anivon'ny haratsiana izay mandrakotra ny tontolo iainantsika izany. Tokony hosokafana amin'ireo eny amin'ny toerana ambony eto an-tarty, tahaka ny eny amin'ireo izay eny amin'ny toerana ambany kokoa, ny Tenin'Andriamanitra. Ny fiangonan' i Kristy no rafitra napetrak'Andriamanitra hanambara ny fahamarinana; omeny azy ny hery mba hanaovany asa manokana; ary raha toa ka mijoro ho mahatoky amin'Andriamanitra izy, ka mankata ny didiny, dia hitoetra ao anatiny ny hatsaran'ny herin'Andriamanitra. Raha toa ka manome haja an'i Jehovah Andriamanitr'i Isiraely izy, dia tsy hisy hery hahatohitra azy. Raha ho marina amin' ny fankatoavany izy, dia tsy haharesy azy intsony ny herin'ny fahavalo, tahaka ny tsy ahavitan'ny ampombo manohitra ny rivotra mahery.

Hiposaka eo anoloan'ny fiangonana ny marain'ny andro mamiratra sy be voninahitra, raha handray ny akanjom-pahamarinan'i Kristy izy ka hiala amin'ny fileferana amin'izao tontolo izao (...) Avy ao amin'i Kristy no hikorianan'ny reniranon'ny famonjena (...) Raha raisintsika antsika ny heriny, dia hitondra fanovana mahatalanjona eo amin'ny fijery izay very fanantenana sy kivy indrindra Izy. - TFC 8:11,12.