"Ary ho rakitra soa ho Ahy ireny amin'ny andro izay hotendreko, hoy Jehôvah, Tompon'ny maro, ary ho antra azy Aho toy ny olona antra ny zanani-lahy izay manompo azy." - Mal. 3:17. 

Mofon'aina : 

Lehibe ny asan'i Jehôvah  Tsy maintsy manao ny safidiny ny olona. Na dia ireo izay heverina ho Jentilisa aza dia hisafidy ny hiandany amin'i Kristy, ary ireo izay tafintohina, tahaka ny mpianatra, dia handeha hisintaka sy tsy hiara-dalana Aminy intsony (...)

Inona no ho akon'ny fiezahan'ny olona mandika ny lalàn'Andriamanitra eo amin'ireo olo-marina? Hatahotra ve izy ireo noho ny fanivaivan'izao tontolo izao ny lalàna masin'Andriamanitra? Moa hangozohozo sy ho menatra ve ireo mpino marina izay manao hoe "izao no nambaran'i Jehôvah" , satria ataon'izao tontolo rehetra izao tsinontsinona ny lalàny marina? Ho voataonan'ny herin'ilay ratsy ve izy ireo? — Tsia; vao mainka mihasarobidy amin'ireo izay nanokan-tena ho an'Andriamanitra mba hanompo Azy ny lalàn'Andriamanitra, rehefa aseho ny fahasamihafana eo amin'ny mpankatò sy ny mpandika lalàna . Tahaka ny hivelaran'ny toetran'i Satana ao anatin'ireo mpanamavo sy mpandika ny lalàn'Andriamanitra, no hankamamiany sy hanomezan'ny mpandala mahatoky ilay fitsipi-piaina masina lanja azy bebe kokoa. Toy izao no ho fanambarany: «Fa nandika ny lalànao ny olona. Izany no itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena, eny, noho ny tena volamena aza». Arakaraka ny hanevatevan'ny manodidina azy no hitomboan'ny fitiavan'ireo mpitantana mahatoky amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny lalàny.

Hiombona amin'io fankahalana ny lalàn'Andriamanitra io ireo ratsy fanahy sy ny fiangonana, dia ho tonga ny fotoan-tsarotra (...) Raha mbola mimonomonona sy mitaraina ary manameloka ny marina sy manao ny asan'i Satana amin-kery indrindra anefa izy ireo, dia atodika amin'antokon'olona hafa ny fijerintsika: «Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehôvah dia samy niresaka tamin'ny namany avy; ary Jehôvah nihaino ka nandre izany; ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehôvah sy mihevitra ny anarany». - RH, 15 Septambra 1897.