"Hianao, ry Andriamanitry ny razako ô, no deraiko sy isaorako, satria nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampahafantarinao ahy izay nangatahinay taminao; fa nampahafantarinao anay ilay nofin'ny mpanjaka." - Dan. 2:23. 

Mofon'aina :

Ny Andriamanitsika dia mpanome valisoa ireo izay mikatsaka Azy amim-pahazotoana. Nikatsaka ny Tompo i Daniela rehefa nivoaka ny didy hamonoana ireo olon-kendry rehetra tao amin'ny fanjakan'i Babilona satria tsy afaka nitantara na namantatra ny nofy izay mby tao an-tsain'ny mpanjaka izy ireo. Tsy ny famantarana ny nofy ihany no notakin'i Nebokadnezara, fa ny fahalalana ny heviny ihany koa (...) Nilaza izy ireo fa tsy mitombina ny fangatahan'ny mpanjaka, ary tsy misy olona afaka ny hanatanteraka izany fitsapana izany. Tezitra ny mpanjaka ary nandray fanapahan-kevitra tahaka ny olona rehetra izay manana hery lehibe sy sitrapo tsy voafehy izy. Nanapa-kevitra ny hamono azy rehetra izy, ary satria isan'ireo olo-kendry i Daniela sy ny namany, dia natao hizaka izany anjara izany koa izy ireo (...)

Nankeo anoloan'ny mpanjaka i Daniela, ary nangataka fotoana mba hitondrana io resaka io eo anoloan'ilay fitsarana fara tampon'izao rehetra izao, izay manana didim-pitsarana tsy mety diso. Rehefa nekena ny fangatahany, dia nentin'i Daniela teo amin'ireo namany, izay mpiara-miankohoka aminy amin'ilay Andriamanitra marina, ny resaka. Nosaintsainina lalina izany, ary nangataka tamim-pandohalehana tamin'Andriamanitra izy ireo mba hanomezany azy ny hery sy ny fahendrena izay hany afaka hanampy amin'izany fahasahiranana lehibe mahazo azy ireo izany (...)

«Dia naseho an'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zava-miafina izany, ka dia nisaotra an'Andriamanitry ny lanitra Daniela». (...) Sitrako ny mba hahatsapan'ny tanora fa ilay Andriamanitr'i Daniela dia Andriamanitr'izy ireo, ary na inona na inona zava-tsarotra hitranga dia aoka izy ireo hanao tahaka an'i Daniela ka hikatsaka ny famindrampon'ilay Andriamanitry ny lanitra. - YI, 22 Novambra 1894.

Tsy handao ny fiangonany eo amin'ny fotoana izay maha-tandindomin-doza lehibe azy Andriamanitra. Nampanantena Izy fa hanafaka azy. - MM, t. 440.