"Mivoaha, mivoaha amin'ny vavahady, amboary ny lalana halehan 'ny olona; asandrato ho avo ny lalambe; esory ny vato eny aminy; manangana faneva ho tazan'ny firenena." - Isa. 62:10. 

Mofon'aina:

Mbola hitombo ny fahaverezan-kevitra, kanefa aoka hifampahery isika amin'ny maha-mpino an'Andriamanitra antsika. Aoka tsy hampidinina ny faneva, fa asandrato avo hatrany; sady mibanjina Azy, izay Tompon'ny finoantsika sy Mpanefa azy. - L, t. 2, 1912.

Mila bebe kokoa ny fahasahiana takina  amin'ny Kristianina isika rehetra, mba hanandratantsika ny faneva izay ahitana ny soratry ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy. Tsy tokony hanao marimaritra iraisana amin'ny mpitarika ny fikomiana isika (...) Mila manana fahavononana hentitra hanao ny sitrapon'ny Tompo amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra isika. - RH, 9 May 1899.

Aoka ny fahamarinana ankehitriny horaisina amim-kafanam-po mba ho tonga fototra iorenan'ny toetra, ka hitondra fitozoana hanatratra ny tanjona. Amin'izay fotoana izay, dia tsy hanan-kery amin'izany fitozoana izany ny fitaoman'ny fitiavam-pahafinaretana, ny fomba amam-panao miovaova, ny faniratsiran'ireo tia izao tontolo izao ary ny faniriana mivaivay hanaram-po. 

Manana ireo ohatra voarakitra momba ny hery [...] miorina tsara ara-pivavahana isika. Na dia ny tahotra ny fahafatesana aza tsy nahatosika ilay Davida malemy, hisotro ny ranon'i Betlehema, mba hahazakana izay nanaovan'ireo lehilahy mahery vivery ny ainy. Na dia ny lavaky ny liona izay nisokatra teo anoloany aza tsy naharesy lahatra an'i Daniela hampiato ireo vavaka fanaony isan'andro, ary na dia ireo afo miredareda aza tsy nahataona an'i Sadraka sy ny namany hiankohoka eo anoloan'ilay sarivongana izay natsangan'i Nebokadnezara. Izay tanora manana fitsipi-piaina mafy orina dia handositra ny fitiavam-pahafinaretana, hihaika ny fanaintainana, ary haneho herim-po, eny, fa na dia manoloana ny lavaky ny liona sy ny afo miredareda nohafanaina aza, toy izay ho hita ho tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. - TFC 5:43.

Aoka ho voasoratra ao an-tsaina tahaka ny fanoratan'ny penina vy amin'ny vatolampy, fa ny tena fahombiazana, na ho amin'izao fiainana izao na ho amin'ny fiainana ho avy, dia azo antoka amin'ny alalan'ny fankatoavana mahatoky ireo fitsipika mandrakizain'ny fahamarinana. - TFC 7:164.