"Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira." - Sal. 1:1. 

Mofon'aina :

Ny atao hoe ratsy fanahy dia ireo rehetra mankahala sy mandika ny didin'Andriamanitra ary manao izay mifanohitra amin'izany. Anisan'ireo mpanoro hevi-diso izay tokony hohalavirina izy ireny satria ampiasain'i Satana mba hitarika ny tanora amin'ny lalan-diso. Ny toroheviny sy ny tolo-keviny dia manamaivamaivana ny fahotana sy manesoeso ny fahitsiana.

Tsy manao afa-tsy ny misakan-dalana ny mpanota izy ireo ary mitarika azy mandrakariva hiala amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra ka handika izany. Raha tsy teo ireo mpanao ratsy izay maka fanahy ny hafa hanao ratsy miaraka aminy dia mpanota maro no mety nifidy ny lalan'ny adidy sy ny fiainam-pahadiovana ary ny fahamasinana. - TFC 6:129.

Maro ireo tanora izay manaiky ho resin'ny fakam-panahy sy handeha amin'ny lalan'ny faharatsiana noho ny fahatahorana ny hatao ho fihomehezana. - All, t. 463.

Tsy nametraka ny Tenany teo amin'ny toerana mampidi-doza na oviana in oviana anefa i Jesosy mba hahafaly ny devoly. Firifiry amin'ny olona amin' izao andro izao anefa no sahy mijoro toy izany? - Ms, t. 17, 1893.

Aza avela hisy hitarika anao hampangina ny feon'ny fieritreretanao na kely akory ireny esoeso sy tahotra ary fanakianana ireny, mba tsy hanokatra varavarana hidiran'i Satana izany ka hifehezany ny sainao. Ilainao ny ho liana amin'ny fianarana ny Baiboly. Ny tenin'Andriamanitra dia fanilo azo antoka. Tsy misy tokony hatahoranao ireny fakam-panahy mianjady amin'ny tanora ireny raha toa ka ianaranao an-tsakany sy an-davany izany - Yl, 10 Septambra 1884.

Ao ireo hanesoeso anao noho  ilay  toetranao hentitra. Mety holazain'izy ireo fa miseho ho marina ianao; na dia izany aza, mitandrema manaova ny marina hatrany ka tohizo amim-pahanginana ny dingana efa natombokao. Raha noraketina an-tsoratra avokoa ny tantaran'i Daniela, dia ho hitanao anaty toko maromaro ireo fakam-panahy, esoeso sy fihomehezana, fialonana ary fankahalana nihatra taminy. Tsy nahoany anefa izany rehetra izany, ary izay rehetra heverina ho mpandresy dia ho tahaka izany koa. - Yl, 25 Aogositra 1886.