"Nefa aoka izy hangataka ka tsy hiahanahana akory; fa izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany." - Jak 1-6. 

Mofon'aina :

Misy olona sasany tsy mba manana toetra mijoro tsara fa tahaka ny feta izay volavolaina ary ny endrika tiana hanaovana azy izy (...) Mila resena anefa io fahalemena sy fisalasalana ary tsy fahombiazana io. Misy fijoroana tsy azo resena mora foana eo amin'ny toetry ny tena Kristianina marina. Tsy voahozongozona izany na koa mora milefitra eo anatrehan'ny toe-javatra toa tsy ahafaha-manoatra. Mila mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ny olona, dia fahatokiana izay tsy azon'ny dokadoka na ny kolikoly na koa ny fampihorohoroana resena. - TFC 5:297.

Manana fahavalo mahery isika (...) Raha mamela ny tenany ho tonga andevon'i Satana ny olona, dia tsy manohitra azy ny fahavalo toy ny ataony amin'ireo izay mitondra ny anaran'i Kristy sy manolo-tena hanompo an'Andriamanitra. Lalina indrindra ny fankahalan'i Satana azy ireo. Fantany fa azony atao ny mampahory an'i Jesôsy amin'ny alalan'ny famitahany azy ireo sy ny famelezany azy ary ny fandemeny ny finoany (...)

Avelan'i Satana hahazo fitsaharana izay andevo voafatotra amin'ny kalesiny, satria ireny no babony mahery fo. Saingy miharihary amin'izay ny fankahalany rehefa tonga amin'ireo andevony voafatotra ny hafatry ny famindrampo. Amin'izay fotoana izay mantsy dia hitady lalana handosirana lavitra ny heriny ireo mba hanaraka ilay Mpiandry ondry marina (...) Manomboka ny fifandrafiana eo amin'i Satana sy flay fanahy rehefa manomboka misintona mafy ny gadrany flay babo, satria maniry mafy ny ho afaka (...)

Izay tena maniry ny hampianarin'Andriamanitra sy handeha amin'ny lalany dia manana ilay teny fikasana azo antoka milaza fa raha mahatsiaro tena ho tsy manam-pahendrena izy ka mangataka amin'Andriamanitra, dia homeny azy malalaka izany sady tsy handatsa Izy. Hoy ny apostoly: "Aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hiahanahana". (...) Minoa, minoa fa hataon'Andriamanitra izay efa nampanantenainy. Asandrato hatrany ny vavaka, ka miambena sy miasà ary mahareta. Miadia ny ady tsaran'ny finoana. - YI, 10 May 1894. 

Raha mbola manaraka ny korian-dranon'izao tontolo izao ny sambontsika, dia tsy mila lay na fivoy isika. Saingy rehefa mihodina hivoy hanohitra izany kosa isika vao tena manomboka ny adintsika. - TFC 6:129.