"Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe: Mitsangàna, ka anaovy andriamanitra izahay, hitarika antsika eo aloha; fa ilay Mosesy iny, izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjò azy." - Eks. 32:1. 

Mofon'aina :

Napetraka tamin'i Arôna ny fahefana hitsara tamin'ny tsy naha-teo an'i Mosesy. Nisy vahoaka sesehena nanodidina ny lainy nangataka hoe: "Mitsangbna ka anaovy andriamanitra izahay, hitarika antsika eo aloha...". Olona matotra sy manana ny maha-izy azy ary tsy mety kivy fa mahery fo no ilain'ny fotoan-tsarotra toy izay nandalovan'ny Isiraely tamin'izany andro izany. Olona manao ny voninahitr'Andriamanitra ho ambony noho ny fankasitrahan'ny maro sy ny fahatokian-tena, eny, noho ny ainy mihitsy aza... Tsy voafehin'i Arôna araka ny tokony ho izy ny vahoaka, ka vao mainka koa nahakirina ny maro ny tsy fahaizany mitondra. Vetivety foana dia nivadika ho rotaka ny fimonomononana... Nanaraka ny horakoraky ny vahoaka i Arôna fa tsy nijoro tamim-pahamendrehana niaro ny voninahitr'Andriamanitra. Avy hatrany dia nandidy izy mba hoentina eo aminy ny kavim-bolamena teny aminy. Nihevitra izy fa tsy hanao izany fahafoizana izany noho ny fitiavany haingo ny vahoaka. Tsy izany anefa no hita fa nongotan'ny olona an-tsitrapo ny firavaka teny aminy, ka nalain'i Arôna ary nempoiny mba hanefeny ombilahikely mitovy amin'ireo andriamanitry ny egiptianina. - PM (ed. 2014) , tt. 303-304.

Mbola mamerina io fahotan'i Arôna io koa isika, dia ny manao marimaritra iraisana hampitony, nefa tokony ho hitan'ny maso mazava tsara ny ratsy izay mila habaribary. Izany no tokony hataontsika na dia mametraka antsika amin'ny toerana tsy dia tsara loatra aza izany satria mety ho hafa ny fandraisan'ny olona ny antony manosika antsika. Aoka isika tsy hiaritra fotsiny ny tsy mety ataon'ny rahalahy na izay fanahy mifanerasera amintsika. Io tsy fijoroana tsara amin'ny fahamarinana io indrindra no fahotan'i Arôna. Raha nanambara mazava ny marina izy, dia tsy ho voamboatra velively ilay sarin'ombilahy kely volamena. - SDABC 1:1109.

Moa tsy mbola misy ve karazana Arôna mpila handitra amin'ny hafa ka manaiky fanahy hafa ho solon'ny fivavahana marina, ary manjary nampirisika azy hanota amin'izany toetrany izany' - PM (ed. 2014), tt. 304-305.

Tsy tokony hety hanaraka ambokony foana na hila handitra hahafaly ny hafa fotsiny ireo olona nirahina hanatontosa ny asan'Andriamanitra. Hanatanteraka ny asan'Andriamanitra amim-pahatokiana tsy misy fiovana izy ireny, fa tsy hitady voninahitra na hihemotra tsy hanao ny adidy, rehefa manorisory ny fanantontosana izany. - PM (ed. 2014), t. 310.