"Fa maizina hianareo fahiny, fa efa mazava ao amin' ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava." - Efes. 5:8. 

Mofon'aina :

Mandehana ao amin'ny mazava. Ny mandeha ao amin'ny mazava dia midika hoe manomana, manazatra ny fisainana, mampiasa ny herin'ny sitrapo, amim-piezahana fatratra haneho ny hamamin'ny toetran'i Kristy. Midika ho fanalana izay mety ho fahakiviana rehetra izany. Tsy natao hipetrapetraka ianao ka ho afa-po amin'ny filazana tsotra hoe: "zanak'Andriamanitra aho". Moa mibanjina an'i Jesôsy ianao, ka ho voaova hitovy Aminy? Ny mandeha amin'ny mazava dia midika fandrosoana sy fivoarana eo amin'ny tanjona ara-panahy. Toy izao ny fanambaran'i Paoly: "Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa (... ) manadino izay zavatra ao aoriana, mibanjina mandrakariva ilay tanjona, "miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha". Ny mandeha amin'ny mazava dia midika hoe "mandeha amim-pahamarinana", mandeha "amin'ny lalan'ny Tompo", "mandeha amin'ny finoana", "mandeha ao amin'ny Fanahy", mandeha ao amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fitiavana», mandeha amin'ny fiainam-baovao». Midika ho fahatanterahana ny fahamasinana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra" izany. 

Zava-doza ny famaizinana ny lalan-kizoran'ny hafa amin'ny alalan'ny fitondrana ny aloka sy ny maizimaizina eo amintsika! Aoka ny tsirairay hitandrina ny amin'ny tenany. Aoka ny hafa tsy homelohina ny amin'ny tsy fahatomombanan'ny toetranao (...) Miresaha ny amin'ny fahazavana; mandehana ao amin'ny fahazavana. "Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy". (...) Afaharo ao amin'ny fanahinareo ny herim-po izay avy amin'ilay Fahazavan'izao tontolo izao irery izany. - L, t. 98,1902.

Rehefa mamirapiratra eo amin'ilay olombelona fitaovana ny fahazavan'ny lanitra, dia ho hita taratra eny amin'ny endriny ny fifalian'ny Tompo ao anatiny. Ny tsy fisian'i Kristy ao amin'ny fiainana no mahatonga ny olona halahelo sy hanana saina miahiahy. Tsy sitrak'i Kristy ny hahatonga ny tava ho malahelo, ka ho lasa fivahiniana feno fisentoana ny fiainana. Ny firavoravoana no ventin-kevitry ny Tenin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mandray Azy. Nahoana? Satria manana ny Fahazavan'aina izy ireo. Mitondra fifaliana sy fahafinaretana ny fahazavana, ary io fifaliana io no miseho eo amin'ny fiainana sy ny toetra. - Ms, t. 96,1898.