"Koa mahereza sy matanjaha tsara hianao, hitandremanao hanao araka ny talenta rehetra, izay nandidian'i Mosesy mpanompoko anao; aza miala aminy, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba hambinina hianao amin'izay rehetra hataonao." — Jos. 1:7.
Mofon'aina :

Miantso ny olona Andriamanitra, dia ireo izay marina eo imasony. Tsy maintsy entina eo amin'ny fiangonana ny fanavaozana.
Ilaina mihitsy ankehitriny ny famerenana indray ao am-pon'ny lehilahy sy vehivavy ny fanajana ny didy folon'Andriamanitra fahiny. Hihamasina ny olombelona amin'ny alalan'ny fankatoavana ireo didy ireo, ka ny vokatry ny firoahan-tsaina dia hihamalefaka, fa hiseho ny fototry ny finoantsika, ka hohatanjahina ny fitsipika rehetra ao amin'ny lalà-masin'Andriamanitra. Hofohazina ny fahatsapan'ny tsirairay avy ny andraikiny. Tokony hotsaroan'ny olona fa mba hahatonga an'Andriamanitra hihevitra azy ho tena olona, dia tsy maintsy manatanteraka ny asany amim-pahitsiana sy amim-pahadiovana ary amim-pahamarinana izy. - Ms, t. 24, 1891.

Mety handositra ny fanakianana izay hoentiny noho ny amin'i Kristy ny lehilahy sy vehivavy, mety hanao ny asan'ny taranaky ny fihodinana ihany koa izy ireo; kanefa raha tena izany tokoa no ataony, dia handray ny vokatry ny asa ratsiny izy.

Mety ho tafakatra amin'ny toerana ambony izy ireo, mety hisandratra eo amin'ny tontolon'ny haisoratra, ka ho amin'ny fireharehana noho ny fahamboniana no hanoherany ny fahamarinana avy any an-danitra. Amin'ny farany anefa dia ho veriny ny zavatra rehetra. Miankina amin'ny fihinanantsika ny mofon'aina ny Fifaliantsika sy ny famonjena antsika, izany hoe ankatoavintsika ny teny ary ataontsika ny asan'i Kristy, ampandrosointsika ny fahamarinana ary tsipahintsika ny tsy fahamarinana. Tsy misy afaka manome ny fatokian-tena, risi-po, ary fitomboan-talenta sy fahaiza-manao toy izany, ankoatra ny fanajana marina ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra (...) Ny fitiavana an'i Jesôsy Kristy dia mitarika antsika hankatò ny didin'Andriamanitra, izay fanilon'ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika, ary manome antoka antsika ny amin'ny fanatrehan'ny Ray sy ny Zanaka, izay mitondra famirapiratana sy fahadiovana ary fifaliana. Izay mankatò dia afaka miray amin'Andriamanitra toy izay nataon'i Enoka. - L, t. 29, 1900.