"Tsy manan-tahotra ny fitiavana: fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra; fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana." - 1 Jao. 4:18.

Mofon'aina :

Lehibe izao fanambarana izao; maro no maniry ho tia sy hanompo an'Andriamanitra, kanefa rehefa misy fitsapana tonga aminy dia tsy ny fitiavan'Andriamanitra no hitany amin'izany fa ny tanan'ny fahavalo. Torovan'alahelo sy mimonomonona ary mitaraina izy ireo kanefa tsy izany no vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Raha manana fitiavana tanteraka isika, dia ho fantatsika fa tsy mikendry izay hanimba antsika Andriamanitra. Koa rehcfa eo anivon'ny fitsapana sy ny alahelo ary ny fanaintainana isika, Izy dia mikatsaka ny hahatonga antsika ho tanteraka, sy hizaha toetra ny karazam-pinoana ananantsika. Rehefa tsy miahiahy ny amin'ny hoavy intsony isika, ka manomboka mino fa tia antsika Andriamanitra ary mikendry ny hanao soa ho antsika, dia hatoky Azy isika tahaka ny zaza matoky ny ray aman-dreniny be fitiavana. Ho foana ny olana sy ny fahoriantsika, ka ho voafina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapontsika. -Y1, 6 Janoary 1898.

Hanjary hanana ny toetran'i Kristy ianao raha mitoetra ao aminao Izy. Tian'ny Tompo ianao hiandany Aminy sy halemy fanahy, hahari-po ary ho zanak'Andriamanitra manetry tena. Tiany ihany koa raha haneho ny fitiavany ny olona manao ny asany(...)

Tokony hahafinaritra ny fifandraisantsika samy isika. Rehefa manao ny marina isika, ny fijoroana ho vavolombelona ataontsika sy ny fanambaran'ny Fanahin'Andriamanitra dia manaporofo fa eo ambany fanapahan'ny fisainan'Andriamanitra ny fisainan'ny olornbelona (...) Ny Baiboly dia mirakitra porofo ahazoantsika miaiky fa tena zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra tokoa isika (...) Miteraka fitokiana marina sy feno fanajana ny tena fitiavana marina an'Andriamanitra. Ary izay tia an'Andriamanitra dia ho tia ny rahalahiny koa. L 174a, 1902.

"Ankehilriny dia ireto lelo ireto no mitoetra, finoana, fanantenana, fitiavana" - ny finoana, izay mihazona Ilay manana ny fahefana rehetra sy tsy manaiky ho kivy; fanantenana, izay mamadika ho hery sy fifaliana ankehitriny ny fandresen'ny tsara sy ny marina amin'ny hoavy; ary ny fitiavana, izay manokana ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany. L, t. 42, 1901.