"Mamandrika ny tahotra olona : fa izay matoky an'i Jehôvah no hovonjena." - Ohab. 29:25.

Mofon'aina :

Irin'ny Tompo ny hanananao herim-po. Misikìna (...) Miasa amin'ny fomba rehetra i Satana mba hanimbana ny finoana, ary hanehoana izay hahatonga ny olona tsy ho sambatra. - L, t. 29, 1904.

Raha toa ka tsy mbola anananao firy ny fanandramana mamantatra ny fitaovana ampiasain'i Satana, dia ny vavaka irery ihany no miantoka ny fiarovana  anao. Velaro tanteraka eo ambany mason'ilay manana fijery tsy voafetra ny tsiambaratelon'ny fo iray manontolo, ary angataho Andriamanitra hanadio sy hampahatanjaka anao, ary hanome fitaovam-piadiana feno hiatrehanao ny ady lehibe eo amin'ny fiainana. Amin'ny alalan'ny ady sy ny ahiahy no hitomboan'ny finoana; ny toetra tsara no manambatra hery, amin'ny alalan'ny fanoherana ny fakam-panahy. -YI, April 1, 1873.

Arotsaka amin'ireo rehetra manana fifandraisana matotra amin'i Jesôsy Kristy ny fitahiana iray manontolo. Miantso azy ireny hanatona Azy i Jesôsy, tsy hoe hanome aina vaovao ho antsika amin'ny alalan'ny fahasoavany sy ny fanatrehany mandritra ny ora vitsy fotsiny, ka avy eo handefa antsika hiala avy amin'ny fahazavany ho amin'ny alahelo sy ny haizina. Tsia, tsy izany velively. Milaza amintsika Izy fa tokony hitoetra ao Aminy isika ary Izy amintsika. Na aiza na aiza toerana tokony hanatanterahana ny asany, dia manatrika eo Izy, mora fo, be fitiavana, ary mpamindra fo. Efa nanomana toerana ho ahy sy ho anao ao Aminy Izy. Fialofana ho antsika Tokony hivelatra sy hihalalina ny fanandramantsika. Efa nasehon'i Jesôsy ny fahafenoan'ny fitiavany tsy hay lazaina (...) Resaho ny amin'ny zotom-po, resaho ny amin'ny finoana, resaho ny amin'ny fanantenana. Ry rahalahy sy rahavaviko ao amin'ny Tompo, mahatanjaha. Endrey izany hakelin'ny fahalalantsika ny zava-miseho eo anoloana! Andeha hatolotsika tanteraka ho an'i Jesôsy ny tenantsika, mba ho Azy manontolo, ka hilaza isika hoe: "Aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao fa ny Anao, Andriamanitra ô.» (...) Miantefa aminao ny fitiavana mamy sy ny famindrampon'ilay Mpamonjy anao. Banjino hatrany Izy. Miantehera Aminy, ary aza misalasala ny amin'ny fitiavany. Fantany ny fahalementsika rehetra sy ny zavatra ilaintsika. Hanome antsika ny fahasoavana ampy ho an'ny tontolo andro Izy. Aza mitsahatra mibanjina an'i Jesôsy, ary aoka ianao hatanjaka. L, la, 1894.

Ao anatin'ny tena finoana marina dia misy fifaliana sy hafanam-po, fitsipika mafy orina, izay tsy ho resin'ny fotoana na ny asa mafy na oviana na oviana. YI, 21 Aprily 1898.