"Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny Soratra Masina." - Kôr.15:4.

Mofon'aina :

Tafajoro ity Boky Masina ity na dia teo aza ny fanafihan'i Satana, izay efa nikambana tamin'ny ratsy fanahy rehetra mba hahatonga ny zava-drehetra avy amin'Andriamanitra ho sarona anaty rahona sy haizina. Nitahiry io Boky Masina io hatrany anefa ny Tompo, tamin'ny alalan'ny heriny mahagaga teo amin'io endriny amin'izao fotoana izao io, fandraiketana an-tsoratra na tari-dalana ho an'ny fianakavian'olombeiona, hanehoana azy ireo ny làlana mankany an-danitra (...) Ity Teny ity (...) no tari-dalana ho an'ny olona monina ao amin'ny tontolo lavo, napetraka tamin'izy ireo, ka amin'ny alalan'ny fandalinana sy ny fankatoavana ny tari-dalana ao aminy no tsy hahadiso làlana ny fanahy iray. - TJ, tt. 11,13.

Izao indrindra no fotoana tokony handalinan'ny mpanaraka an'i Kristy ny Baiboly mihoatra noho ny hatrarnin'izay. Hita eny rehetra eny ny hery miasa niangina mamitaka ka tena ilainao indrindra ny mandray ny torohevitr'i Jesôsy, ilay namanao akaiky indrindra (...) Hoy i Davida: "Ato am-poko no hiraketako ny Teninao, mba tsy hanotako Aminao". Firifiry tokoa moa ny olona izay lalsaka amin'ny fahotana, satria vokatry ny tsy fandinihany tamim-bavaka ny Tenin'Andriamanitra, dia tsy tsapany ny maha-ratsy ny ota ary hitany fa nety ho vitany izany ny nijoro tsara hanohitra izany. Rehefa tonga amin'izy ireo ny fakam-panahy, dia toa tsy miambina izy, ary tsy mahalala ny fitaovam-piadian'ny fahavalo. Velona ao anatin'ny vanim-potoana mahatahotra isika, ary satria efa manakaiky ny fiafaran'ny tantaran'ny tany isika, dia tsy hisy fiarovana ha an'ireo izay tsy mifankazatra amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ho voahozongozona izay rehetra azo hozongozonina (...) Efa tonga eo amin'ny dingana fara tampony indrindra amin'ny fivahiniana ataony ny zanak'Andriamanitra, satria eny rehetra eny ny harato sy ny fandrika alefan'ny fahavalo. Amin'ny alalan'ny fitarihan'ny Tompo anefa, izay miseho mazava ao anatin'ny Teniny, no ahafahantsika mandeha tsy amin-tahotra ka tsy ho voafingana (. ..) Feo avy any an-danitra no miresaka amintsika ao amin'ny takila izay nosoratany. - YI, 18 May 1893.

Ny fankatoavana ny Tenin' Andriamanitra no hany fiarovana ho antsika amin'ny ratsy izay mitondra faharavana eo amin'izao tontolo izao. - CG, t.556.