"Fa ny fahendrena dia tsara noho ny voahangy; ary ny zavatra irina rehetra tsy azo ampitahaina aminy." - Ohab. 8:11. 

Mofon'aina : 

Raha tsy nanendry mihitsy ilay hazo voarara i Adama sy i Eva, dia ho efa natolotr'Andriamanitra azy ny fahalalana, dia fahalalana izay tsy itoeran'ny ozon'ny fahotana fa fahalalana hitondra fifaliana mandrakizay ho azy ireo. Ny hany fahalalana azon'izy ireo vokatry ny tsy fankatoavany, dia ny fahalalana ny ota sy ny vokany (...).

Efa hatrizay hatrizay ny fahalianan'ny olona no nitarika azy hitady ny hazon'ny fahalalana. Matetika anefa, amin'ny fotoana izay hiheverany indrindra fa mioty ilay voany tena ilaina izy, no mahita tahaka an'i Solomona teo amin'ny fikarohany rehetra fa zava-poana sy tsinontsinona avokoa izany raha oharina amin'ny siansan'ny tena fahamasinana, izay mamoha ho azy ireo ny vavahadin'ny tananan'Andriamanitra. Ny fanirian-dazan'ny olombelona dia efa nitady io karazam-pahalalana io, izay hitondra voninahitra sy fanandratan-tena ary fahamboniana ho an'ny tenany. Toy izany no nataon'i Satana tamin'i Adama sy i Eva mandra-pandikan'izy ireo ny lalàn'Andriamanitra ka nandraisany ny fanabeazan'ilay mpampianatra lainga ary hanekeny ny fahalalana izay tsy nomen'Andriamanitra azy. — SDABC 1:1083.

Haren-tsarobidy maharitra tahaka ny fiainana mandrakizay ny tena fahendrena marina. Maro amin'ireo voalaza ho olon-kendry eo amin'izao tontolo izao no hendry araka ny tombana ataon'ny tenany ihany. Mionona amin'ny fahazoana ny fahendrena araka izao tontolo izao izy ireo ka tsy mba miditra velively eo amin'ny zaridainan'Andriamanitra mba hahafantatra ireo haren'ny fahalalana voarakitra ao amin'ny Teniny Masina. Mihevitra ny tenany ho hendry izy ka tsy mahalala ny amin'ny fahendrena tsy maintsy ananan'ny rehetra mba hahazoana ny fiainana mandrakizay (...). Raha toa ka mahalala an'Andriamanitra sy i Jesôsy Kristy ny olona tsy nandia fianarana, dia hanam-pahendrena maharitra mihoatra noho ny olona nandranto fianarana kanefa manao tsinontsinona ny torolalan'Andriamanitra. SDABC 3:1156. 

Tokony ho fanilon'ny tongotrao ny fahendrena avy any ambony (...). Ho voahozongozona izay rehetra azo hozongozonina; saingy raha miorim-paka sy mifahatra amin'ny fahamarinana kosa ianao, dia hitoetra miaraka amin'ireo zavatra tsy azo hozongozonina ireo. — Yl, 02 Febroary 1893.