"Henemana no hanaovana raharaha; fa ny andro fahafito dia tena andro fitsaharana (...) Aza manao raharaha akory hianareo, fa Sabata ho an'i Jehôvah eny amin'izay fonenanareo rehetra izany." - Lev. 23:3. 

Mofon'aina :

Na inona  na inona  takin'Andriamanitra amintsika, dia haveriny indray izany, ampitomboiny ary ovainy endrika amin'ny alalan'ny voninahiny (...)

Samy naorina tany Edena na ny Sabata na ny tokantrano, ary tanjona kendren'Andriamanitra ny hifamatoran'izy ireo tsy azo sarahina. Azontsika atao ny miaina ny fiainana tany Edena amin'io andro io, mihoatra noho ny amin'ny andro hafa rehetra. Drafitr'Andriamanitra ho an'ny ao an-tokantrano rehetra ny miara-miasa sy miara-mianatra, ny miara-miankohoka sy miara-miala voly. Ny raim-pianakaviana no mpisorona ao an-tokantranony ary ny ray sy reny no mpampianatra sady naman'ny zanany. Efa nanova ny toe-piainana anefa ny vokatry ny ota ka nanakana tanteraka izany endri-pifandraisana izany. Matetika ny ray no zara raha mahita ny endriky ny zanany ao anatin'ny herinandro. Saika tsy ananany intsony ny tombontsoa hiarahana amin'izy ireo sy hampianarana azy. Ny fitiavan'Andriamanitra anefa dia efa nanisy fetra ny fitakian'ny asa mafy. Napetrany teo amin'ny Sabata ny tanany feno famindrampo. Notehiriziny ho amin'ny androny ny tombontsoa ahazoan'ny ankohonana rehetra mifandray Aminy, amin'ny zavaboary ary amin'izy samy izy.

Koa satria tsangambaton'ny famoronana ny Sabata dia andro ambonin'ny andro hafa rehetra izy, izay ahazoantsika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asany (...) Sambatra ny ray sy ny reny izay mampianatra ny zanany ny Tenin'Andriamanitra voasoratra, amin'ny alalan'ireo pejy mivelatry ny bokin'ny zavaboary. Mivory eo ambanin'ny hazo maitso izy ireo amin'izany, eo anivon'ny rivotra vaovao sy madio, mba hianatra ny Teny sy hanao hira fiderana ho an'Ilay Ray ao ambony.

Amin'ny fifandraisana toy izany no hamatoran'ny ray aman-dreny ny zanany amin'ny fony, ary noho izany amin'Andriamanitra, amin'ny fatorana tsy azo tapahina na oviana na oviana. — Ed, tt. 250,251.

Tokony hatao hahaliana mandrakariva ny ankohonantsika ny Sabata, mba harahabaina amim-pifaliana ny fiverimberenany isan-kerinandro. TFC, 2:585.