"Manompoa an'i Jehovah amin'ny fifaliana; mankanesa eo anatrehany amin'ny fihobiana." —Sal. 100:2. 

Mofon'aina :

Aoka ny hira mamy sy madio no hohiraina ao an-tokantrano, ka tsy ho re firy ao ny teny fanomezan-tsiny, fa fifaliana sy fanantenana ary haravoana kosa no hanjaka betsaka (...) Tafiditra ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ny hira ka sady fiankohofana izany no vavaka mihitsy. Ny ankamaroan'ny hira mantsy dia vavaka. -Ed, t. 168.

Mampanahy mafy ahy ny mahita hatraiza hatraiza ny fironan'ny zatovolahy sy ny zatovovavy amin'ny zavatra tsinontsinona kanefa izy ireo dia milaza azy ho mino ny fahamarinana (...) Tia mozika fatratra izy ireo ary fantatr'i satana  ny taova tokony hotairina mba hisarihana sy hitaomana ny sainy ka tsy hitiavany intsony an'i Kristy (...) Misy andraikitra goavana miandry ny tanora kanefa raisiny ho zavatra maivamaivana izany. Raha tokony hampirisika ho amin'ny fahamasinana sy ny fitiavana ny zava-panahy ny fidiran'ny mozika ao an-tokantranon'izy ireo, dia nanjary fomba nisarihana ny sainy tsy ho amin'ny fahamarinana indray izany. Toa ireo karazan-kira tsy misy antony ankamamian'ny besininiaro no manjary ankafiziny. Manombina ny fotoana tokony hatokana hivavaltana ny fikirakirana zava-maneno. Raha ampiasaina araka ny ilàna azy anefa ny mozika, dia ho fitahlana lehibe tokoa, ary raha ampiasaina tsy amin'ny antony izany dia tonga loza mahatsiravina. —TFC, 1:496, 497.

Inona no mitranga raha sanatria efa nampianarina sy nofanina teo amin'ny Iafiny mozika iano kanefa tsy nampianarina anao velively ny mihira ilay fihiram-baovao? Nitondra inona ho anao moa izany fiofanana rehetra izany raha toa ka tsy niofana araka ny tokony ho izy ianao mba ho tonga anisan'ny ankohonan'ny Tompo ary zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra? YI, 03 Aogositra 1893.

Tsy misy olona manana ny Mpamonjy mitoetra ao anatiny ka hanala baraka Azy eo anatrehan'ny hafa amin'ny fandefasana hery amin'ny alalan'ny mozika izay hisarika ny sain'ireo hiala amin'Andriamanitry ny lanitra mba hifantoka amin'ny zaya-poana sy maivamaivana. — TFC 1:510.

Ny mozika dia natao ho amin'ny zava-kendrena masina, hanandratra ny eritreritra ho amin'izay madio sy mendrika ary manandratra, ka hamoha ao anaty ny fanoloran-tena sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. MYP, 293.

Rehefa manao ny hira fiderany ety ambonin'ny tany ny mpanompon'ny Tompo, dia miara-miredona ny fankasitrahany sy ny fiderany an'Andriamanitra sy ny Zanany miaraka amin'izy ireo koa ny antoko mpihiran'ny lanitra. — TFC 7:17