"Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana, dia hoy Izy: Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako; izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy, na oviana na oviana no misotro hianareo." - 1 Kor, 11:25.

Mofon'aina :

Nijoro teo amin'ny toerana mampitohy indrindra  momba ny rafi-pivavahana roa sy ny androm-piravoravoana roa lehibe momba izany i Kristy (...) Raha nihinana ny Paska niaraka tamin'ny mpianany Izy dia naoriny ho solon'izany ilay fanompoam-pivavahana izay ho tsangambaton'ny sorona lehibe ataony. Io androm-piravoravoana nataon'ny firenena tao amin'ny Jiosy io, dia havela ho mandrakizay. Ny fanompoana izay naorin'i Kristy dia tokony hararaotin'ny mpanaraka Azy amin'ny tany rehetra sy mandritra ny taonjato mifandimby (...) Mandra-piveriny fanindroany amin-kery sy voninahitra, dia tokony hankalazaina io fanompoam-pivavahana io. — IFM, t. 703.

Amin' irony fivoriana irony, izay notendren'i Kristy mihitsy, no mihaona amin'ny vahoakany i Kristy, ka manome hery ary amin'ny fanatrehany (...) Izay rehetra manatona amin'ny finoany mifantoka Aminy dia handray fitahiana be. Izay rehetra manao an-tsirambina irony fotoana hisian'ny tombontsoa avy amin'Andriamanitra irony dia hizaka fatiantoka. Amin'izy ireny no hiantefan'ilay fitenenana hoe: "Tsy madio avokoa hianareo rehetra". (...) Tsy tokony ho fotoana mampalahelo anefa ny fanompoam-pivavahana fandraisana. Tsy izany no zava-kendreny (...) Tsy tokony hahatsiaro ny fahasamihafana misy aminy sy ny rahalahiny izy. Nahafaoka izany rehetra izany ilay fanompoam-pivavahana fiomanana. (...) Ankehitriny izy dia tonga hihaona amin'i Kristy. Tsy tokony hijoro eo amin'ny aloky ny hazo fijaliana izy, fa eo amin'ny fahazavany mamonjy. Tokony hanokatra ny fanahiny ho amin'ny tara-pahazavana mamirapiratry ny Masoandron'ny Fahamarinana izy. Ny fony voadion'ny ran'i Kristy sarobidy indrindra, izy mahatsiaro ny fanatrehany amin'ny fomba feno, na dia tsy hita aza, amin'izany no handrenesany ny teniny manao hoe: "Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo" (.)

Manondro ny fiavian'i Kristy fanindroany ny fanompoam-pivavahana fandraisana. Natao izany mba hitazonana io fanantenana io ho velona ao an-tsain'ny mpianatra (...) Nahitany fampiononana ny fahitany ny fanantenana ny fiverenan'ny Tompony tao amin'ny ady mafy natrehiny. Sarobidy aminy tokoa mihoatra noho izay azo eritreretina ity fisainana ity: "Fa na oviana na oviana hianareo no mihinana itony mofo itony, sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo hianareo mandra-piaviny." — IFM, t. 709,710.