"Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, hianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo." - Jao. 13:14,15.

Mofon'aina :

Rehefa niditra tao amin'ny efitra ambony ny mpianatra, dia feno hatezerana ny fony. Nisisika hanakaiky an'i Kristy eo amin'ny ankavia i Jodasy; Jaona kosa teo amin'ny ankavanana. Raha nisy toerana ambony indrindra, dia tapa-kevitra i Jodasy haka izany, ary noheveriny fa ny akaiky an'i Kristy io toerana io (...)

Nisy anton-javatra hafa nahatonga fisarahana koa nitranga. Fomba tamin'ity fanasana ny nisian'ny mpanompo nanasa ny tongotry ny vahiny (...) Teo ny siny, ny koveta sy ny lamba famaohana, efa vonona ho amin'ny fanasana tongotra; tsy nisy mpanompo anefa teo ary anjaran'ny mpianatra ny manatanteraka izany (...) Niandry kely Jesôsy ahitany izay hataon'ireo. Dia Izy, Ilay Andriamanitra Mpampianatra, no nitsangana niala teo amin'ny latabatra. Napetrany ny lambany izay mety hanakantsakana ny fihetsiny, dia nandray lamba famaohana Izy ka nisikina (...) "Ary rehefa vita izany, dia nampidina rano tamin'ny siny Izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famaohana izay nisikinany" (...) Toy izany no nanehoan'i Kristy ny fitiavany ny mpianany. IFM, tt. 693,694.

Ny fankalazana ireo fitsipika ireo no fanatanterahana ny didy: "Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, hianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra (..)" Anjara asa manao ahoana re izany hampanginana ny adilahy sy hamelana ny helok'ireo izay nanao ny tsy mety tamintsika e! Amin'io no fotoana famitranana fihavanana sy fandravonana ny zavatra rehetra raha nisy ny nanao fahadisoana tamin'ny rahalahiny. Aoka hisy ny fifamelan-keloka, izany hoe avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Aoka tsy hisy afo hafa hoentina eo amin'ny alitara. Aoka tsy hisy fo lentika na fankahalana ka mbola ho ao am-pon'ireo izay tafahaona eo amin'ny latabatra masina. — Ms 19, 1892.

Na aiza na aiza ankalazana io fanompoam-pivavahana io araka ny tokony ho izy, dia miditra amin'ny fifandraisana masina ny zanak'Andriamanitra, mba hifanampy sy hifampitahy. — IFM, 1. 700.