"Dia hoy Jesôsy taminy: Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona hianareo." Mat. 4:19.

Mofon'aina :

Miandrandra zavatra betsaka avy amin'ireo tanora miaramilan'ny tafiny i Jesôsy, koa aoka hanam-piniavana ianao mba tsy handiso fanantenana ny Kapiteny sy Mpitarika anao. Natao hitondra ny akanjo fiarovan-tenany amin'ny ady ianao, hijoro ho eo ambanin'ny fanevany ka ho tonga mpiara-miasa Aminy eo amin'ny fandresena ny fahavalo sy ny fanitarana ny fanjakany (...) Tsy afaka ny hivadika amin'ny andraikitra masina toy izany ianao ka tsy hampidi-doza ny fanahinao. Tsy maintsy hita ho mahatoky sy marina ianao, mankato ny teny rehetra amin'ny didiny, maneho amin'ny hafa ny zava-kendrena ambony indrindra ary mampiseho azy ireo ny hasarobidin'ny fanompoana an'i Kristy. Natao haneho fiderana Azy ianareo, dia Izy Izay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. — YI, 13 Oktôbra 1892.

Ireo izay efa nanandrana ny fitiavan'i Kristy, dia tsy handanilany andro foana eo amin'ny tanimboaloboky ny Tompo. Hahita tombontsoa mandrakariva izy ireo amin'ny fanampiana ny hafa eo amin'ny diany mankany amin'i Kristy. Mpiombona anjara amin'ny fitiavan'i Kristy izy ka hiasa ho an'ny fanahin'ny hafa. Aoka ny fanahy isirairay avy haka tahaka ny Môdely ka ho tonga tena misionera ka hahazo fanahy ho an'i Jesôsy. — YI, 20 Oktbra 1892.

Raha heverina ny zavatra efa nataon'i Kristy ho antsika sy ny nijaliany ho an'ny mpanota, dia tokony haka tahaka ny ohatra nomeny isika amin'ny fitiavana madio sy tsy misy fitiavan-tena ireo fanahy hovonjena. Tokony hahafoy ny zava-mahafinaritra antsika sy ny tombontsoantsika mba hitondra soa ho azy ireo isika amin'izany. Ny fanavotana ny mpanota mahantra no fifaliana nipetraka teo anoloan'i Kristy sady nanohana Azy tamin'ny fahoriany rehetra. Izany no tokony ho fifaliantsika sy herin'ny fanantenantsika ao amin'ny Tompo. Mahafaly an'Andriamanitra ny fanaovantsika izany sy ny fanehoantsika fitiavana ary fanoloran-tena ho Azy amin'ny maha-mpanompony antsika. Izy no tia antsika voalohany ka tsy nihazona ny Zanany malalany fa nanolotra Azy kosa mba ho faty ho antsika. Ny fitiavana, dia fitiavana marina ny mpiara-belona amintsika, izany no manaporofo ny fitiavantsika an'Andriamanitra. — GCB, 20 Jona 1891.

Izay manana fifandraisana lalina amin'i Kristy dia haneho izany eo amin'ny asa ataony (...) Hahazo fanahy ho an'i Kristy izy ireo ka hitondra amboara ho ao an-tsompitry ny lanitra. YI, 15 Desambra 1892.