«Jesôsy namaly hoe: Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao: fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy Aho; nefa ankehitriny tsy amin'izany ny fanjakako» - Jao. 18:36. 

Mofon'aina :

Ankehitriny anefa, eo amin'izao tontolo izao mivavaka, dia marobe ny olona izay miasa amin'ny fanorenana ny fanjakan'i Kristy, araka ny finoany azy, ho fanjakana eto an-tany sy ara-nofo. Iriny ny hanao ny Tompontsika ho mpanapaka ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao, ho mpanapaka any amin'ny trano fitsarana sy ny toby miaramila, any amin'ny antenimieram-pirenena, any amin'ny lapan'andriana sy ny toeram-pivarotana. Manantena Azy hifehy izy amin'ny fanaovana didy aman-dalana, hamafisin'ny fahefan'olombelona. Koa satria tsy eto ara-batana Kristy ankehitriny, dia ny tenany no handray andraikitra eo amin'ny asa hisolo Azy (...) Ny fanorenana fanjakana toy izany no nirin'ny jiosy tamin'ny andron'i Kristy (...) Hoy izy anefa: "Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao".

Ratsy toetra sady nampahory, ny fanjakana tamin'ny fahavelon'i Jesôsy; nisy fanaovan-dratsy nihoapampana hatraiza hatraiza, - fanaovana an-keriny, tsy fandeferana, ary fahasiahana sy fanosihosena. Tsy niezaka ny hanao fanavaozana ara-panjakana anefa ny Mpamonjy. Tsy namely izay fanaovan-dratsy teo amin'ny firenena Izy, na nanameloka ny fahavalom-pirenena. Tsy nisalovana tamin'ny fahefana na ny fitondran'ireo teo amin'ny fanjakana Izy. Ilay ohatra ho antsika dia nihatakataka tamin'ny fanjakana eto an-tany. Tsy hoe satria tsy nampiraika Azy ny fahorian'ny olona, fa satria tsy eo amin'izay mety ho vitan'ny olombelona ivelambelany fotsiny ny fanafody. Mba hahombiazan'ny fanafody, dia tsy maintsy mahatratra ny olombelona tsirairay izany, ka manavao ny fo. 

Tsy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana na ny filan-kevitra na ny antenimieram-pirenena, na ny fiarovana ny olona ambony eto amin'izao tontolo izao, no anorenanao ny fanjakan'i Kristy, fa ny toetr'i Kristy volena ao amin'ny maha-olombelona amin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina no hananganana izany. "Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany." — IFM, tt. 544,545.