"Nanosihosy ny famiazam-boaloboka irery Aho, tsy mha nisy niaraka tamiko (...)" - Isa. 63:3,. 

Mofon'aina :

Fanohanana manao ahoana no nety ho azon'i Kristy tamin'ireo havany ara-nofo raha tahiny ka nino Azy ho avy any an-danitra izy ireo, ka niara-niasa taminy tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra! Nahatonga aloka teo amin'ny fiainan'i Jesôsy  tety an-tany ny tsy finoan'ireo. Anisan'ny  nampangidy ny kapoaky ny fahoriana izay nosotroiny ho antsika hatramin'ny farany izany. (...)

Fohy ny refy nampiasainy ka tsy nahatakarany ny halalin'ny asa nanirahana Azy hotanterahina, ary noho izany dia tsy afaka niray fo taminy ireo rahalahiny teo amin'ny fitsapana nihatra taminy. Ny teny matevina, tsy nisy fankasitrahana nataony dia nampiseho fa tsy nanana fahalalana marina ny amin'ny tena naha-lzy Azy ireo, sady tsy nahatsikaritra ny maha-Andriamanitra niray tamin'ny maha-olombeIona tao Aminy. Matetika no nahitany Azy oriory; tsy nampionona Azy izy anefa, fa mainka nandratra ny fony tamin'ny toe-tsaina nasehony sy ny teny nataony. (...)

Ireny zavatra ireny dia nahatonga ny làlana nodiaviny ho feno tsilo. Nampahory an'i Kristy indrindra ny tsy fahazoana Azy tao amin'ny ankohonany, hany ka nanamaivamaivana Azy ny nandeha tany amin'izay tsy nisy izany. Nisy tokantrano iray izay tiany notsidihina, - dia ny tokantranon'i Lazarosy sy Marta ary Maria; satria nahitan'ny fanahiny fitsaharana ny rivo-pinoana sy fitiavana niainana tao. Nefa tsy nisy olona na iray aza teto an-tany afaka nahatakatra ny asa nanirahan'Andriamanitra Azy, na nahalala ny vesatry ny entana nozakainy ho an'ny taranak'olombelona. Matetika Izy no tsy nahita fanamaivanana raha tsy efa nanirery, ka niray tamin'ny Rainy any an-danitra.

Izay nantsoina hijaly ho an'i Kristy, izay tsy maintsy hiaritra tsy fahazoana sy tsy fitokisana, na dia ao amin'ny ankohonany aza,  dia mety mahita fiononana amin'ny fieritreretana fa efa niaritra izany koa Jesôsy. Mangoraka an'ireo Izy. Mibaiko azy hiara-dia Aminy, sy hahita fanamaivanana teo amin'izay nahitany izany, dia eo amin'ny firaisana amin'ny Ray Izy.

Tsy havela ho kamboty hilonjy samirery ny fitsapan'ny fiainana izay manaiky an'i Kristy ho Mpamonjy ny tenany. Raisiny ho anisan'ny fianakaviana any an-danitra izy; asainy miantso ny Rainy ho Rainy ireo; ireny no "madinika" ho Azy, malaIan'ny fon'Andriamanitra, mifamatotra aminy amin'ny fatorana mamy sy maharitra indrindra. Fitiavana mitafotafo no itiavany azy, tafahoatra Iavitra noho izay voatsapan'ny ray na ny renintsika ho antsika tao amin'ny fahalementsika, tahaka ny fihoaran'ny maha-Andriamanitra amin'ny maha-olombelona. — IFM, tt. 342,343.