"Raha notevatevaina Izy, dia tsy mba nanevateva; raha nijaly, dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny adiny ho amin' ny mpitsara marina." - 1 Pet. 2:23. 

Mofon'aina :

Impiry moa izay isika no mahatsiaro ho nanaovana ny tsy mety, ary diso ny zavatra ambara mikasika antsika ka dia hita ho ratsy eo imason'ny hafa isika? Rehefa voazaha toetra toy izany isika, dia tokony hambenantsika fatratra ny fisainantsika sy ny tenintsika. Mila ny fitiavan'i Kristy isika mba tsy hankamamy toe-tsaina tsy mamela heloka. Aoka isika tsy hihevitra fa antony iray tsy hamelantsika ny helok'izay nanao ny tsy mety tamintsika ny tsy fiaikeny ny fahadisoany. Tsy tokony hitana alahelo isika ka hihazona izany ao am-po mandra-pahatongan'izany olona izany hampietry ny fony amin'ny fibebahana sy ny fiaiken-keloka (...) Na dia tena mafy tokoa aza ny nandratrany antsika, dia tsy tokony hanolokolo alahelo sy hamendrofendro tena vokatry ny zava-manjo antsika isika. Tahaka ny hiandrandrantsika ny famelan'Andriamanitra ireo ota nataontsika taminy kosa no tsy maintsy hamelantsika koa ireo izay nanao ratsy tamintsika (...)

Manao ahoana tokoa re ny herin'ny fakam-panahy hamaly faty rehefa iny tevatevaina iny isika? Haneho antsika ho ratsy tahaka ilay mpanevateva ihany anefa ny fanaovana izany. Rehefa azom-panahy hanevateva ianao, dia akaro any amin'Andriamanitra ny vavaka mangina mba hanomezany anao ny fahasoavany ka hihazona ny vavanao hangina (...)

Efa nanome ohatra tokony harahintsika eo amin'ny lalana nandehahany i Jesôsy, ka hanehoantsika fangorahana sy fitiavana ary hatsaram-panahy amin'ny olona rehetra. Aoka isika hanolokolo toe-tsaina feno halemem-panahy, fandeferana ary fitiavana feno fiantrana an'ireo izay nanao fahadisoana mampalahelo tamintsika vokatry ny fakam-panahy nanjo azy. Raha azo atao, dia aoka isika mihitsy no hanasitrana izany ratra izany ka hanakatona ny varavaran'ny fakam-panahy amin'ny fanesorana ny sakantsakana rehetra efa natsangan'ilay nanao ny tsy mety teo aminy sy teo amintsika (...)

Mahafaly ny Tompo ny mandrotsaka ny fitahiany ho an'ireo izay manome voninahitra Azy, manaiky ny famindrampony ary mankasitraka ny fitiavany azy. Amin'ny fanehoana ireo toetra soa ireo amin'ny manodidina azy no anehoan'izy ireo izany fankasitrahana izany. — YI, 01 Jona 1893.