"Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo ilay lazain'ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra " - Heb. 10:36. 

Mofon'aina :

Tsy misy fiadanana sy fifaliana ny fiainan'ny olona sasany, satria tsy mba nahafoy ny izahony izy ireo. Mila fitiavana avy amin'ny hafa mandrakariva izy ireo. Raha mba mikatsaka sy manatanteraka izay fomba hanampiany ny hafa izy ireo, ka manonona tenim-pitiavana sy fankaherezana, dia ho tonga zaridaina lonaka ny fanahiny izay karakaina sy feno alahelo ankehitriny. Tsy maintsy ianaranao ao amin'ny sekolin'i Kristy ireo lesona sarobidy momba ny faharetana. Aza kivy, fa tohizo amim-panetren-tena tanteraka ny asanao. Hitondra anao ho eo amin'i Kristy izany, ary hitarika anao handinika ny ohatra asehony. Hanam-paniriana hiasa toy izay niasan'i Jesôsy ianao. — Y1, 04 May 1886

Hisy ny fisedrana, na dia ho an'ireo izay manolo-tena tanteraka aza. Hosedraina na dia ny faharetan'izay manam-paharetana indrindra aza (...) Matetika dia ny fanginana no fananarana mahery vaika indrindra azo atao amin'ny olona izay nanota tamin'ny alalan'ny teniny. 

Rehefa verin'izy ireo [ny ankizy sy ny tanora] ny fifehezan-tenany ka manonona teny tsy voahevitra izy ireo, dia mazana ny fanginana no mety indrindra hasetry azy, fa tsy ny fananarana, na fifanazavana, na fanamelohana. Tsy ho ela dia ho tonga amin'ny fibebahana izy ireo. Ny fanginana, izay volamena, no matetika mahomby kokoa noho ny teny. Manoloana ireo tsy manam-paharetana, be fanahiana sy mpimonomonona satria tsy mba milefitra ny izaho, dia venteso ny hiran'i Ziona. Fony i Kristy niasa tao amin'ny toeram-pandrafetana, dia nisy olona nanodidina Azy, izay niezaka ny hanorisory Azy. Nanomboka nihira ny sasany amin'ireo Salamo kanto anefa Izy, ary vetivety dia indro fa niara-nihira Taminy izy ireo, noho ny hery miasa manginan'ny Fanahy Masina izay nanatrika teo. - AH, 442,443 Ny ohatry ny fahatanterahan'i Kristy sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia omena ny olona mba hanampiana azy hanofana ny zananilahy sy ny zananivavy ho tonga zanakalahy sy zanakavavin' Andriamanitra. — CG, 475 .