"Koa mitafia famindrampo sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin 'Andriamanitra sady marina no malala" - Kol. 3:12. 

Mofon'aina:

Banjino i Jesôsy  amin'ny maha-mpitari-dalana sy filamatra Azy. (...) Diniho ny fomba hahafahanao manahaka Azy amin'ny fiantrana ny hafa, ny fahalemem-panahy ary ny fanetren-tena. Amin'izay ianao dia "hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay Loha, dia Kristy". Haneho ny endriny ianao, ary hoekeny ho isan'ny Azy amin'ny fiaviany.

Rehefa takarina amin'ny alalan'ny finoana ny toetr'i Kristy, ka ampidirina ao amin'ny fitoerana masin'ny fanahy Izy, dia tefen'ny Fanahy Masina sy volavolainy ny toetra mba hanahaka ny an'i Kristy. Amin'izay dia hisy lesona hianarana isan'andro ao amin'ny sekolin'i Kristy. Ho fantatra amin'ny alalan'ny voany ny toetry ny hazo. "Ny voany no hahafantaranareo azy". Ny Kristianina dia hamiratra toy ny jiro eo anivon'ny haizina ara-moralin'izao tontolo izao. Tsy hiavona am-po izy ireo ary hanome lanja ny fihetsehampo ao anatin'ny hafa. Mampianatra antsika ny Tenin'Andriamanitra mba ho `"fetsy tahaka ny menarana" sy ho "mora tahaka ny voromailala". Ary adidin'ny Kristianina tsirairay ny manaraka ny fitsipika apetraky ny Baiboly, mba hahatonga azy ho "mpiasa tsy mahazo henatra". Haharitra mandrakizay ny asa tontosain'ny tanan'izay manao izany. Tsy ho voaloton'ny fitiavan-tena izany, ary tsy ho asa natao tamim-pahalainana na natao kitoatoa. — YI, 20 Septambra 1894

Ny halemem-panahy sy ny fifankatiavana dia tokony hokolokoloina eo amin'ny mpivady, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny mpiray tampo. Tokony hahitsy ny teny tsy voahevitra rehetra, ary tsy tokony hisy na dia endrika tsy fahampiam-pitiavana kely akory aza eo amin'ny tsirairay. Adidin'ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana ny maneho fihetsika maha-te ho tia sy ny hiteny amim-pitiavana.
Kolokoloy ny halemem-panahy, ny hatsaram-panahy sy ny fitiavana izay aseho amin'ny zavatra madinika, amin'ny fanajana, amin'ny teny, amin'ny fiantrana. — AH, 198

Ny toetra miafina ao am-po, ny fahasoavan'ny Fanahy, ny teny mamy, ny fiantrana ny hafa, ireo no manana tombambidy eo imason'Andriamanitra. —CG, 429.