Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka" - Mat. 5:17. 

Mofon'aina :

Nofidin'Andriamanitra ny zanak'Isiraely mba ho mpitahiry ny fahamarinana sarobidy indrindra ho an'ny firenena rehetra. Nomeny azy ireo koa ny Ialàny mba ho fenitry ny toetra tokony hasehon'izy ireo teo anatrehan'izao tontolo izao sy teo anatrehan'ny anjely ary teo anatrehan'ireo tontolo tsy lavo (...) Tsy nankatò ary nihodina tamin'Andriamanitra anefa izy ireo. Noho izany, toetra nifanohitra mihitsy tamin'izay nokasain'Andriamanitra hananany no hita teo amin'ilay firenena voafidin'Andriamanitra. Ny lasitra sy ny fitsipiky ny tenany no narahiny, fa nesoriny ny fitsipik'Andriamanitra (...) Voatototra tao ambanin'ny fombafomba ivelany madinika tsy tambo isaina ny lalàn'Andriamanitra - toy ny fanasana matetika ny tanana mialoha ny hisakafoana sy ny fanasana ny lovia sy ny kaopy. Ny ampahafolony dia nohamarinina hatramin'ny singan'ahitra avy any an-jaridaina. Hoy i Kristy tamin'ireo izay revo loatra tamin'ny zavatra madinika toy izany: "(...) ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana." (...) 

Teo anivon'izany feo maro misavoritaka izany dia mpampianatra avy any an-danitra no nilaina mba hiteny amin'ny fon'ny olona sy hanambara ireo fahamarinana fototra izay manan-danja tokoa ho an'ny tsirairay (...)

Amin'ny maha-Mpampianatra nirahin'Andriamanitra Azy dia ny hanazava ny tena hevitry ny lalan'ny fanjakan'Andriamanitra no asa natao hotanterahiny (...) Naveriny tamin'ny laoniny araka ny firafiny eo amin'ny lalàn'Andriamanitra ny fahamarinana, ka tonga mamiratra toy ny famirany tany am-boalohany izany (...) Nomeny voninahitra ny lalàn'Andriamanitra ka napetrany niaraka tamin'ny fahamarinana mandrakizay. Be voninahitra sy tsy miova io fahamarinana io, no sady maneho ny fahefan'Andriamanitra, Ilay Loharanon'ny fahamarinana rehetra (...)

Tsy ny hanamarina ny lalàna eo anatrehan'ny mponin'izao tontolo izao ihany no nahatongavan'i Kristy, fa ny hampiorina mandrakizay ny fanorenan'ny lalàn'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiainany [...]-- Ms, 125, 1901.