"Ary ny Fanahin'i Jehôvah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; ny Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana; ny Fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehôvah" - Isa. 11:2. 

Mofon'aina :

Rehefa manoro anao ny marina ny Fanahy Masina, dia ankamamianao ny fanandramana sarobidy indrindra, dia ny faniriana mafy hitory amin'ny hafa ny teny mampionona izay nambara taminao. Rehefa tafaraka amin'olona ianao, dia hasesiky ny Fanahy hanambara aminy mandrakariva ny zava-baovao momba ny hatsaran-toetr'i Kristy sy ny asam-pamonjeny. Handray fanambarana vaovao momba ny fitiavany ombam-pamindrampo koa ianao, izay hozarainao amin'ireo izay tia Azy sy ireo tsy tia Azy koa.

"Omeo, dia mba homena hianareo", satria ny Tenin'Andriarnanitra dia "loharano ao an-tanimboly, (...) loharano miboiboika, ary renirano kely avy any Libanona". Ny fo izay nanandrana ny fitiavan'i Kristy indray mandeha dia hangetaheta izany misimisy kokoa. Ary handray amin'ny fatrany betsaka kokoa ianao rehefa zarainao izany. Mitombo arakaraka ny fanambarana azo avy amin'Andriamanitra ny fahaizana mamantatra ny marina sy ny fahafaha-mitia. Tsy mahay mionona ny fo, fa mangataka mandrakariva hoe: "Omeo bebe kokoa Tompo ô !" Ary izao mandrakariva koa ny valin-tenin'ny Fanahy: "Indro omeko be kavitra ianao". Mahafaly an'ilay Andriamanitsika tokoa mantsy ny "manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza" —Efes. 3:20. Tsy misy fetra ny fatran'ny Fanahy Masina izay nomena an'i Jesôsy, ilay nanafoana ny tenany mba hamonjeny ny taranak'olombelona very. Toy izany koa no homena ny mpanara-dia an'i Kristy rehetra rehefa atolotra mba ho fonenany ny fo manontolo. Ny Tompontsika mihitsy no nanome ny baiko hoe: "Aoka hofenoina ny Fanahy ianareo" — Efes. 5:18. Voafono ao anatin'izany baiko izany koa ny fanomezan-toky ny amin'ny hanatontosany azy. Sitraky ny Ray ny "hitoeran'ny fahafenoana rehetra" tao amin'i Kristy ary "hianareo dia tanteraka ao aminy." — TMB, 36-38