Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Izy" Heb. 2:18. 

Mofon'aina :

Na dia nisetra ny fakam-panahy mafy indrindra aza i Kristy, dia tsy nivadika na kivy Izy. Niady ho antsika Izy, ary raha solafaka Izy na nilefitra tamin'ny fakam-panahy, dia ho very ny taranak'olombelona.

Fitantarana fohy ihany no ataon'ny Baiboly momba ilay ady tamin'i Satana tamin'ny nakany fanahy an'i Jesôsy tany an'efitra, kanefa tena fisedrana nivaivay izany. Nivoaka ho mpandresy i Kristy; nisolo toerana antsika Izy tamin'izany fisedrana sy fakam-panahy izany. Akory ny fahakelezan'ny fahafahan'olombelona mahatakatra ny hafonjan'ny fakam-panahy izay nosedrain'i Kristy! Akory ny hakelin'ny fahatakaran'ny olona ilay fisedrana izay niankinan'ny hoavin'izao tontolo izao very! Tsy nifanandrina tamin'ny nofo aman-dra ny Mpamonjin'izao tontolo izao, fa tamin'ny fanapahana sy tamin'ny fanjakana ary tamin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Nifantoka tamin'izany ady izany ny lanitra manontolo, ary akory ny fifaliana sy ny firavoravoana tany an-danitra noho ny fanampiana izay natolotra Ilay manan-kery handresy, manan-kery hamonjy! 

Fotoana manetriketrika tokoa ilay nametrahan'i Kristy ny tenany teo amin'ny toeran'i Adama sy niaretany ny fitsapana izay nahalavo an'i Adama. Tamin'ny alalan'izany no nametrahan'i Kristy ny olona eo amin'ny toeran'ny mpandresy sy ankasitrahan'Andriamanitra, sy ahafahany mandresy koa amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy. Amin'ny anaran'i Kristy, amin'ny alalan'ny fahasoavany, dia afaka ny handresy ny olona, toy ny nandreseny koa. Tafaray tao amin'i Kristy ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona, ka ny fiombonana amin'ny toetr'Andriamanitra no fomba tokana hahafahan'ny olombelona mandresy (...) Tafaray ao amin'ny olona izay manana ny Fanahin'i Kristy ny toetr'Andriamanitra sy ny maha-olombelona. Hoy ny apôstôly Paoly: "Koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra Izy, mba ho Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky (...)" Heb. 2:17. "Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota" — Heb. 4:15. — YI, 30 Jona 1892