Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso Azy, dia izay rehetra miantso Azy marina tokoa" - Sal. 145: 18 

Mofon'aina :

Faly Andriamanitra rehefa mibanjina mandrakariva Ilay Masoandrom-pahamarinana isika (...) Rehefa tojo olana isika na ianjadian'ny adin-tsaina, dia akaiky antsika ny Tompo, ary miantso antsika Izy mba hametraka eo Aminy ny enta-mavesatsika, satria Izy no miahy antsika (...)

Manatona ny zanany rehetra izay ao anatin'ny fahoriana Izy. Izy no fialofana amin'ny fotoan'ny loza mitatao. Manolotra fifaliana sy fankaherezana Izy amin'ny fotoan'ny ahiahy. Moa ve hihodina tsy ho eo amin'ny Mpamonjy, Ilay loharanon'ny ranon'aina isika, ka hifikitra amin'ny siny vaky izay tsy mahatahiry rano akory? Rehefa manakaiky ny loza, dia moa hila vonjy amin'ireo izay malemy toa antsika isika, ka handositra Ilay manana ny hery hahafahany manavotra antsika? Mamelatra ny tanany Izy, ary manonona amim-pitiavana ny fanasana hoe: "Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana".

Tsy ny fisehoan'ny fiandrianany lehibe sy mahatahotra na ny heriny tsy manam-paharoa no hahatonga antsika ho tsy hanan-tsiny raha mety hitia sy hankato Azy isika. Ny fitiavana, ny fangorahana, ny faharetana sy ny fahalemem-panahy izay nasehony no ho vavolombelona hanameloka ireo izay tsy nanompo Azy tamin'ny fiainany. Ireo izay manatona an'Andriamanitra amin'ny fony sy ny fanahiny ary ny sainy dia hanandrana ny fiarovana ombam-piadanana ao Aminy (...)

Fantany izay tena ilaintsika sy izay tena zakantsika, ary homeny antsika noho ny fahasoavany ny fahafahana miaritra ny fisedrana sy ny fitsapana izay avelany hiseho eo anatrehantsika. Ny vavaka tononiko mandrakariva dia ny hanakaikezako misimisy kokoa hatrany an'Andriamanitra. — Ms, 20, 1892

Natao avokoa izay rehetra azo natao mba hanomezana fahafaham-po ny zavatra ilaintsika ara-panahy sy ara-pitondran-tena (...) Voatolotra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fahazavana sy ny fiainana mandrakizay. Nambaran'i Jesosy fa nasiany varavarana mivoha eo anoloantsika, izay tsy hain'olombelona arindrina. Eo anoloantsika ny varavarana mivoha, ka mipariaka avy eo amin'ny vavahady misokatra midanadana eo ny tara-pahazavan'ny famindrampo, amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy. — YI, 14 Martsa 1893.