Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Ary Izaho handray anareo. Ary ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy, hoy Jehôvah Tsitoha" - 2 Kor. 6:17,18 .

Mofon'aina :

Ilay Mpahary ny voary manontolo dia miresaka aminao amin'ny maha-Ray be fitiavana Azy (...) Manasa anao ilay Rainao any an-danitra mba ho tonga anisan'ny fianakaviany, mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra. Arakaraka ny iombonanao amin'ny toetran'ireo anjely izay madio sy tsy misy pentim-pahotana, sy amin'ny toetran'i Kristy ilay Mpanavotra anao, no hitondranao mazava kokoa ny endrik'Andriamanitra, sy hihenan'ny fanahafanao izao tontolo izao. "Ary Izaho handray anareo. Ary ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy (..)". Endrey ny hakaton'izany teny fikasana izany izay miankina amin'ny fepetra iray, dia ny fankatoavantsika! (...) Mampanantena ny ho Rainao Izy. Akory ny hakanton'izany fifandraisana izany, dia fifandraisana ambony kokoa sy masina kokoa noho ny fifandraisana rehetra eto an-tany. Tsy ho irery ianao raha manao sorona, izany hoe raha voatery handao ray, na reny, na anabavy, na rahalahy, na vady, na zanaka noho ny amin'i Kristy  ianao. Horaisin'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviany ianao; ho tonga isan'ny fianakavian'ny Mpanjaka ianao, zanakalahy sy zanakavavin'ilay Mpanjaka izay mifehy ny lanitry ny lanitra. TFC, 1:510

Raha miantso an'Andriamanitra ho Rainao ianao, dia hanaiky fa zanany, hotarihin'ny fahendreny, ary hankato Azy amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fahafantarana fa tsy miova ny fitiavany. Hanaiky ny planiny eo amin'ny fiainanao ianao. Amin'ny maha-zanak'Andriamanitra anao dia ny voninahiny sy ny toetrany ary ny fianakaviany sy ny asany no homenao ny toerana ambony indrindra. Ho fifaliana ho anao ny manambara sy manandratra ny fifandraisanao amin'Ilay Rainao sy amin'ireo mambra rehetra ao amin'ny fianakaviany. — TMB, 105 Raintsika Andriamanitra, Ray mikarakara amim-pahalemem-panahy ary miahy ireo zanany ara-panahy. Mianiana Izy fa ho mpiaro sy mpanolotsaina sy mpitarika ary sakaizan'ireo izay mankato Azy. — L, 79, 1898.