Nefa hoy Izy tamiko; Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena. 2 Kôr. 12:9

Nanambara ny antony nanendrena an’i Saoly ho eo amin’ny seza fiandrianan’i Isiraely i Samoela. Ambany dia ambany mantsy ny fiheveran’i Saoly ny fahaizanaony ka vonona ny handray torolalana izy. Rehefa nilatsaka atminy ny fanendrena avy any ambony, dia tsy tao aminy ny fahalalana sy ny traikefa ka tahaka ny nananany lifin-toetra tsara maromaro , dia tao aminy koa ny fahalemen-toetra mampidi-doza. Raha nitoetra tao anatin’ny fanatren-tena hatrany anefa izy ka nikatsaka ombieny ombieny ny hotarihin’ny fahendren’Andriamanitra, dia ho nomena azy ny fahafahana nanatanteraka tampahombiazana sy voninahitra ireo andraikitra notakian’ny toerana ambony nametrahana azy. Hihamantajaka ireo lafin-toetra tsara tsirairay raha natao teo ambanin’ny hery miasa manginan’ny fahasoavan’Andriamanitra ka ireo lafin-toetra ratsy kosa etsy ankilany dia hihen-danja tsikelikely ny heriny.

Io no asa ambaran’Andriamanitra fa hataony ho an’izay rehetra manokana ny tenany ho Azy. Hozarainy amin’izay rehetra handray ny fampianarany mantsy ny fahasoavana sy ny fahendrena. Hasehony azy ireo ny kileman-toetrany ka harotsany amin’izay rehetra mitady ny fanampiany ny hery hanitsiany ny fahadisoany. Na mety   ho inona na inona fahotana goavana vitann’y olona, na mangidy toy inona na mafaitra manao ahoana ny tolona ataon’ny fiheretam-po mba hahazo ny fandresena eo aminy, dia azon’ny olona atao ny mandresy raha toa ka hiambina sy hanohitra izany rehetra izany amin’ny anarana sy ny herin’ilay Mpanampy an’ny Isiraely izy. Ny Zanak’Andriamanitra dia tokony hikolokolo toetra mailo mandrakariva ny amin’ny fahotana. Anisan’ireo paikanadin’i Satana mahomby indrindra izany mba hitarihana ny olona maro hanao fahotana madinidinika Ireny fahotana heverina fa kelikely ireny anefa no mikiky ny ain’ny fahamasinana ao anatin’ny fanahy.Ireo tongotra izay manitsaka ny lalankely miala amin’ny lala-marina dia efa mitady hivily ho any amin’ny lalambe mankany amin’ny fahafatesana.

Na inona na inona toerana efa nametrahan’Andriamanitra antsika, na inona na inona andraikitra tanantsika na koa zava-doza mihatra amintsika , dia tokony hotsaroantsika fa efa nanome toky ny hizara ny fahasoavana ampy ho  an’izay tena mikatsaka izany marina tokoa Andriamanitra.