“Fa nitsangana Petera sy ny iraika ambin’ny folo lahy, dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe : ry lehilahy Jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao, ka henoy ny teniko: tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. “Asa. 2: 14-16 

Mofon’aina:

Ny batisan’ny Fanahy Masina tahaka ny tamin’ny andro Pentekosta dia hitarika ho amin’ny fifohazana aminn’y fivavahana marina sy ho aminn’y fanatanterahana asa mahatalanjona maro. Ho tonga eo anivontsika ireo fahendrena avy any an-danitra, ka hiteny araka izay hanetsehan’ny Fanahin’Andriamanitra azy ny olona. Kanefa raha hiasa aminn’y olona tahaka izay nataony taminn’y andro Pentekôsta sy taorian’izany Andriamanitra, dia maro amin’ireo milaza ho mino ny fahamarinana no tsy hahalala afa-tsy tena bitika ihany momba ny fiasan’ny Fanahy Masina ka hanakoako hanao hoe: “Mitandrema amin’ny mpandray tendrony”. Izao no holazainy momba ireo ho feon’ny Fanahy : “Leon-divay mamy ireo” Asa. 2:13

Tsy ho ela intsony dia tsy hanana fifandraisana akaiky kokoa amin’i Kristy ny olona, tsy hanana firaisana akaiky aminn’y Fanahiny Masina mihoatra noho izay nananany na hananay, raha toa ka tsy mahafoy ny sitrapony sy ny lalany izy, ary milefitra eo ambanin’ny sitrapo sy lalan’Andriamanitra. Ny fahotana lehiben’ireo izay mitonon-tena ho kristianina dia ny tsy fanokafany ny fony mba handray ny Fanahy Masina. Rehefa misy fanahy maniry fatratra an’i Kristy ka miezaka ny ho tonga iray Aminy, dia hihoraka ireo izay afa-po aminn’y endrika ivelambelan’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra ka hanao hoe: “Mitandrema tsara, aza mandeha amin'ny tendrony loatra”. Rehefa mitoetra eo anivontsika ireo anjelin’ny lanitra ka miasa amin’ny alalan’ireo olombelona fitaovana, dia hisy fiovam-po mafy orina sy marina, tahaka ny fiovam-po nisy taorin’ny andro Pentekôsta. 

Ry havana, mitandrema ka aza miombona na miezaka ny hanamboatra zava-mahataitaitra ny olona. Raha tokony hitandrina ka tsy hiombona aminn’y zava-mahataitaitra ny olona isika, dia tsy tokony ho isan’ireo izay hametra-panontaniana sy hikolokolo fisalasalana momba ny fiasan’ny Fanahin’Andriamanitra ihany koa anefa; satria hisy olona izay hametra-panontaniana sy hitsikera rehefa mambabo lehilahy sy vehivavy ny Fanahin’Andriamanitra, satria tsy voahetsika ny fony, fa mangatsiaka sy tsy mba rototra. SIM, b 2, t. 257.