«Ary vao mainka nisy olona maro koa na lahy na vavy izay nino ny Tompo nanampy ho isany; ka dia nentiny teny an-dàlambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana, mba hisy ho azon'ny tandindon'i Petera ahay, raha mandalo izy.» - Asa. 5:14,15 

 

Mofon'aina : 

Ny tenin'i Kristy farany [tamin'ny mpianany] dia hoe: "Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo; ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra." - Mar. 16:15. Rehefa izay dia nanandratra ny tanany teo ambonin'izy ireo Izy ka nitso-drano azy, dia niakatra tany an-danitra, voahodidin'ny anjelin'ny lanitra marobe izay tonga mba hanara-dia Azy eny amin'ny lalany mankamin'ny vavahadin'ny tanànan' Andriamanitra. Tamin'ny baikony farany tamin'ny mpianany no nanendreny azy ireo ho fantsona hitondrana ny vaovao mahafalin'ny filazantsarany ho amin'ny firenena rehetra. Io no sitrapo sy baikon'i Kristy farany ho an'ireo mpanaradia Azy izay niaraka Taminy nandritra ireo taona nanaovany asa fanompoana teto an-tany, sy ho an'ireo izay hino Azy noho ny tenin'ireo. Nifandrindra tsara tamin'ny baikony farany teto antany ny asa voalohany nataony tany an-danitra; nanatanteraka ny teny fikasan'ny Ray tamin'izy ireo tokoa mantsy Izy. Raha nivavaka ireo mpianatra dia nirotsaka taorin' izy ireo ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentekôsta, ary dia nijoro ho vavolombelon'ny loharano niavian' izany Fanahy Masina izany tamin'ny olona rehetra izy ireo, na taiza na taiza no nalehany. 

Nirotsaka tsy nisy fetra ny toetsaina misiônera, ka nijoro ho vavolombelon'ny Mpamonjy nohomboana sy nitsangana tamin'ny maty, sy nampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ho avy ireo mpianatra. Araka izay nandidian'ny Tompo nitsangana tamin'ny maty ihany no nataon'izy ireo, ka natombok'izy ireo tao Jerosalema ny fanapariahana ny filazantsara, tao amin'ilay toerana izay nisy ny hevitra mibahana mialoha lalina indrindra, sy nanjakan'ny hevitra nampisavorovoro indrindra mahakasika Ilay Iray izay nohomboana tahaka ny jiolahy. Telo arivo no nandray ny hafatra sy niova fo. Tsy natahotra na ny fanenjehana, na ny fanaovana an-tranomaizana, na ny fahafatesana izy ireo, fa nanohy hatrany nitory tamim-pahasahiana rehetra ny tenin'ny fahamarinana, ka namelabelatra teo anatrehan'ny Jiosy ny asa sy ny iraka ary ny asa fanompoan'i Kristy, ny fanomboana Azy, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany ho any an-danitra. Ary dia nanampin'ny Tompo isan'andro ny mpino, na lehilahy na vehivavy. RH, 06 Nôvambra 1894.