“Tompo ô, mandrenesa, Tompo ô,mamela heloka; Tompo ô, mihainoa, ka miasà; aza ela Hianao, ry Andriamanitro ô noho ny aminao; fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao.” - Dan. 9:19 

Mofon'aina :

Ry Rainay izay any an-danitra ô, Ianao nilaza hoe: "Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dondony, dia hovohana hianareo" - Mat. 7:7. Ry Rainay izay any an-danitra ô, mila ny Fanahinao Masina izahay. Tsy te hiasa irery izahay fa ny hiara-miasa Aminao no irinay. Tianay ny ho eo amin'ny toerana izay hiasan'ny Fanahy Masin'Andriamanitra ato aminay miaraka amin'ny heriny mamelombelona sy manamasina. Asehoy aminay ny fanatrehanao amin'izao maraina izao! Foano ny manjavozavo sy ny raho-mainty rehetra! 

Manatona Anao izahay ry Mpanavotra be indrafo ary mangataka anao noho ny amin'i Kristy Zanakao lahitokana, mba hasehonao ny herinao aminay olonao vory eto ireto. Maniry fahendrena izahay, maniry fahitsiana, fahamarinana, ary italahoanay ny Fanahy Masina mba homba anay.

Ianao dia efa nametraka asa lehibe teto anoloanay, izay tsy maintsy tanterahina ho an'ireo efa ao anatin'ny fahamarinana sy ho an'ireo mbola ao anatin'ny tsy fahafantarana tanteraka ny finoanay. Tompo ô, koa satria efa nanome asa ho an'ny olona tsirairay avy Ianao, dia mitalaho Aminao izahay mba hiasa eo amin'ny fisainan'olombelona ny Fanahy Masina manoloana ny vesatry ny asa miandry ny fanahy tsirairay araka ny efa nanendrenao izany. Sedrao izahay, hamasino hatrany hatrany, ataovy mendrika ny asanao; ary eto, eto indrindra amin'izao fivoriana izao, dia maniry ny hahitana ny fisehoan'ny Fanahy Masin'Andriamanitra izahay. Mila fahazavana izahay Tompo ô. Ianao no Fahazavana. Mila ny fahamarinana izahay Tompo ô, Ianao no fahamarinana. Mila mandeha amin'ny lala-marina izahay, Ianao no Lalana. 

Tompo ô, mitalaho Aminao izahay ny mba hahatonga anay rehetra hanam-pahendrena ka hahatakaranay fa ilainay tsirairay avy isam-batan'olona ny manokatra ny fonay ho an'i Jesôsy, ka amin'ny alalan'ny Fanahy Masina dia ho avy Izy hamolavola sy hanefy anay indray araka ny endrikao. Ray ô, ry Raiko ô! Tohano ny foany ary baboy ho Anao. GCB, 02 Aprily 1903.