“Jehovah ô, tsaroanay ny faharatsianay sy ny heloky ny razanay; fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia aza arianao izahay; aza atao ho tsinontsinona ny seza fiandrianan'ny voninahitrao; tsarovy, ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay.” - Jer. 14:20,21 

Mofon'aina :

Aoka hisandratra eo amin' Andriamanitra ny vavaka ataontsika hirotsahan'ny fahasoavany manova fo. Tokony hotanterahina isam-piangonana ny fivoriam-bavaka mafana sy fandinihana amin-jotom-po ny Teny hahalalana ny fahamarinana. Raiso ny teny fikasan'Andriamanitra ka angataho Aminy amim-pinoana velona ny firotsahan'ny Fanahiny Masina amin'ny fomba mivatravatra. Rehefa mirotsaka eo amintsika ny Fanahy Masina dia hiala tsy ho eo amin'ny Tenin'Andriamanitra intsony ny alokaloka sy ny manjavozavo rehetra (...) 

Rehefa tonga velona sy miasa ny fiangonana, dia homena azy ny Fanahy Masina ho valin'ny fangatahany tamin-kitsim-po. Hanjary hahaliana indray ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, hotrandrahina toy ny fanambarana vao nilatsaka avy tany an-danitra mihitsy izany. Hipaka hatrany amin'ny ati-fanahin'ireo izay tia Azy ny fanambarana mitondra fankaherezana mikasika an'i Kristy. Hitsahatra hatreo ny fitsiriritana sy ny fialonana ary ny fiampangan-dratsy rehetra. Heverina ho toy ny fanekena avy any an-danitra ny Baiboly. Hambabo ny saina ny fandinihina azy ary ho sakafo hampifaly ny fanahy ny fahamarinana raketiny. Ireo teny fikasan'Andriamanitra izay miverina indray izao ny fandrenesana azy ary toy ny hoe tsy mbola nanandrana ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy ny fanahy hatramin'izay, dia hamirapiratra eo ambonin'ny alitaran'ny fo ka hanjary teny tsy hay kobonina izay mipololotra avy eo am-bavan'ny mpitondra hafatr' Andriamanitra. Hitalaho fatratra amin-kafanam-po tsy hay tohaina izy ireo avy eo. Amin'izay no hivoha ny varavaran'ny lanitra ka handrotsaka mivatravatra ny ranonorana farany. Ho tafaray ao amin'ny fitiavana ireo mpanara-dia an'i Kristy.  

Ny hany fomba tokana azo anehoana ny fahamarinana amin'izao tontolo izao amin'izay toeny madio sy masina dia ny fetezan'ireo izay milaza ho mino izany ho vavolombelon'ny heriny. Takin’ny Baiboly ny zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra hijoro amin'ny toerana avoavo kokoa satria nantsoin'Andriamanitra izy ireo haneho an'i Kristy amin'izao tontolo izao. Rehefa maneho an'i Kristy izy ireo dia maneho ny Ray. Ny firaisan'ny mpino no manaporofo ny maha-iray azy ireo amin'i Kristy ary izany firaisana izany dia fahazavana efa noraisiny hatramin'izay, izay mamirapiratra eo amin'ny lalana izoran'ny zanak'Andriamanitra. RH, 25 Febroary 1890.