“Ary amin'izany dia hiantso hianao, ary Jehovah hamaly; eny, hanandratra ny feonao hianao, ary Izy hanao hoe: Inty Aho. Raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy, ary afoinao ho an'ny noana izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory hianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny aizim-pitonao ho tahaka ny mitataovovonana” - lsa. 58:9,10 

Mofon'aina :

Aoka ireo izay milaza azy ho mitandrina ny didin'Andriamanitra handinika tsara io lafiny io ka hijery raha misy ny antony tsy mbola andraisany amin'ny fahafenoany ny firotsahan'ny Fanahy Masina. Firifiry tokoa moa no tsy efa nanandratra ny fanahiny ho amin'ny avonavona! Mihevitra izy ireo fa mendrika eo imason'Andriamanitra kanefa ny ory dia ataony tsinontsinona, tsy raharahainy ny fitalahoan'ny ampahorina, manao teny maharary sy mandratra amin'ireo izay mila fomba fifandraisana hafa kokoa izy. Amin'izany no ampalahelovany an'Andriamanitra amin'ny hamafin'ny fony. Ireo olona ory ireo anefa dia manan-trosa amin'ny firaisam-po sy ny fikarakaran'ireo olombelona namany. Zon'izy ireo ny miandrandra fanampiana sy fampaherezana ary fitiavana toy izay nasehon'i Kristy. Tsy izany anefa no azony. 

Ny tsirambina rehetra atao amin'ireny madinik'Andriamanitra mijaly ireny dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny lanitra toy ny natao tarnin'i Kristy mihitsy. Aoka ny mambra rehetra ao amin'ny fiangonana handinika akaiky ny fony ary hizaha tsara ny fomba fanaony hahitany raha mifanaraka amin'ny Fanahy sy ny asan'i Jesôsy ireo. Raha tsy izany mantsy dia inona no holazainy rehefa mijoro eo anatrehan'ilay Mpitsaran'ny tany rehetra izy? Hilaza aminy ve ny Tompo manao hoe: "Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao" - Mat. 25:34? 

Niray fo tanteraka tamin'ny fahorian'ny taranak'olombelona i Kristy. Koa satria Izy mihitsy no atao tsinontsinona amin'ny alalan'ireo ampahorina dia ho zava-poana ihany ny fivoriana isan-karazany izay tanterahantsika mbamin'ireo tetik'ady rehetra apetraka ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. "Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana"- Lio. 11:42. "Fa voalanja tamin'ny mizana hianao, ka indro, latsa-danja" - Dan. 5:27. 

Dieny ety an-tany ireo rehetra maniry ny ho masina any an-danitra dia efa tokony hanana ny fahamasinana Tsy handeha araka ny heverin'ny sainy ho mety izy ireo, tsy hiasa mba hahazo dera, na hilaza teny feno avonavona na koa hiandany amin'ny fiampangana sy ny fampahoriana. Hanaraka ny Fahazavan'aina kosa izy, handefa ny tarany ary hizara fampiononana sy fanantenana ary fankaherezana ho an’ireo izay mila fanampiana. RH, 04 Aogositra 1891.