« Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa niteha-tratra ka nanao hoe: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota. » Lio. 18:13.

Mofon'aina :

Tokony hivavaka matetika isika. Amin’ny fivavahana mafana ihany no hahatongavan’ny Fanahin’Andriamanitra amin’ny fomba mivatravatra. Mariho anefa ny toe-javatra niseho teo amin’ny mpianatra. Izao no voalaza: “Teo amin’ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitarehin’afo niseho taminy, izay nizarazara; ary nipetraka tamin’izy rehetra isan-olona izany. Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra” – Asa. 2:1-4. 

Tsy ny hifampilaza resaka tsy mahasoa sy manafintohina no nivorian’izy ireo. Tsy nitady izay hanehoana ny pentimpentina rehetra hitany teo amin’ny toetry ny rahalahiny ihany koa izy. Tsapan’izy ireo ny zavatra nilain’ny fanahiny ka dia nitalaho tamin’ny Tompo ny hosotra masina izy mba hahazoany mandresy ny fahalemeny sy hahazoany miasa hamonjy ny hafa. Nivavaka tamin-kafanam-po indrindra izy ireo mba hitosaka ao am-pony ny fitiavan’i Kristy. 

Izany no tena ilaintsika indrindra amin’izao fotoana izao, eny amin’ny fiangonana rehetra manerana ny tanintsika. Izao mantsy: “Raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo” - 2 Kôr. 5:17. Izay rehetra nanimba ny toetra dia voadio tsy ho eo amin’ny fanahy tamin’ny alalan’ny fitiavan’i Jesôsy. Niala ny fitiavan-tena rehetra ary voahongotra hatramin’ny fakany ny fialonana sy ny fitenenan-dratsy rehetra. Fiovana tanteraka kosa no natao teo amin’ny fo. “Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany” - Gal. 5:22,23. “Fa ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin’ny fihavanana ho an’izay mampandroso ny fihavanana” - Jak. 3:18. 

Nilaza i Paoly fa “araka ny lalàna” dia “tsy nanan-tsiny” izy - raha ny asa etỳ ivelany no jerena - saingy raha ny toe-panahin’ny lalàna no dinihina, dia nahita ny tenany ho mpanota izy rehefa nijery tao amin’ilay fitaratra masina. Raha amin’ny fitsipik’olombelona dia efa niala tamin’ny fahotana izy saingy rehefa nandinika ny fahendrena tao amin’ny lalàn’Andriamanitra kosa izy ka nahita ny tenany araka izay nahitan’Andriamanitra azy, dia niondrika tamim-panetren-tena sy niaiky ny helony. —RH, 22 Jolay 1890.