“Eo anatrehan’Andriamanitra sy Kristy Jesôsy , izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin’ny fisehoany sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy: mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po  sy ny fampianarana rehetra” 2 Tim. 4:1,2.

 Mofon’aina:

Io andriakitra goavana omena ny olona feno fahazotoana sy mahatoky tahaka an’i Timoty io dia vavolombelona mahery maneho ny lanja sy ny fiandraiketana ny asa ho amin’ny fitoriana ny filazantsara. Rehefa niantso an’i Timoty ho eo amin’ny sehatr’asan’Andriamanitra i Paoly, dia nanome baiko azy hitory ny tenin’Andriamanitra, fa tsy ny teny na ny fomba fanaon’olombelona, mba hahavonona azy hijoro ho vavolombelona ho an’Andriamanitra amin’ny fotoana hahafahana manao izany, eo anoloan’ny mpivory maro sy ireo vondron’olona mitokana, eny an-dalana sy eny am-pitaninana afo, amin’ny sakaiza sy ny fahavalo, na amin’ny fotoana hisetrana fitsapana ny loza, amin’ny faniniana sy ny fahaverezana.

Nanahy i Paoly sao hahatonga sakana tsy hahatontosan’i Timoty ampahany lehibe amin'ny asany ny fananany toetra malefaka loatra, dia nananatra azy izy ho mahatoky amin'ny fankahalana ny fahotana sy mba hananarany mafy ireo izay mampiharihary ny fanao ratsiny. “Amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra” anefa no tokony hanaovany izany. Tokony haneho ny faharetan’i Kristy sy ny fitiavany izy, raha manazava sy manamafy ny fananarany amin’ny alalan’ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra. 

“Sady hankahalaina no hotsinina ny fahotana; nefa koa haseho miaraka amin’izany ny fitiavana sy ny fangorahana ny mpanota; hita marina fa adidy sarotra izany. Rehefa tapa-kevitra marina hanatratra ny fahamasinana isika, ka efa miharihary amintsika ny haratsian’ny ota, dia tsy hisalasala hanome tsiny ny fihatahana rehetra amin’ny lala-marina isika. Tokony hitandrina tsara isika mba tsy hampiseho hasiahana tafahoatra amin’ny olona mania; nefa koa tsy maintsy mailo isika satria feno hafetsena tokoa ny ratsy. Asehoy ny mpanota ny fahari-po sy ny fitiavan’i Kristy; nefa kosa aoka tsy haneho fanalefahana ny fahadisoana nataony, satria manjary heveriny ho tsy tokony hatao aminy sady tsy rariny rahateo ny fananarana hatao aminy aty aoriana”.