"Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin'ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika; fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany." - 2 Pet. 1:16. 

Mofon’aina:

Imbetsaka aho nandritra ny taona maro lasa no naharay baiko hanohitra ny foto-kevitra miharo anganongano sady voarara nasehon'ny olona sasany. Toy izao mandrakariva ny hafatro: torio amin'ny olona ny Teny, dia ny fahamarinana mazava sady tsy miharoharo na inona na inona, amin'ny fomba tsotra sy amim-panetren-tena. Aza manokatra varavarana ho amin'ny fihetsiketsehana vokatry ny hafanam-po diso toerana, satria tsy hitondra afa-tsy fikorontanan-tsaina sy fahakiviana ary tsy finoana eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra izany (...).

Isaky ny maharay antso aho hamaha ny olan'ny hafanam-po diso toerana amin'ny endriny maro samihafa, dia toromarika tsara sy mazava ary voafaritra no nomena ahy mba tsy hangina eo anatrehan'ny heriny miasa mangina. Ho an'ny olona sasany, dia miseho amin'ny endriky ny fisedrana ataon'olombelona ny ratsy mba hahazoany antoka ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Naseho ahy anefa fa fitaka manjary ironan'ny olona izany izay mifanohitra amin'ny sitrapon'ny Tompo. Raha manaraka izany fomba izany isika, dia manampy amin'ny fahatanterahan'ny planin'ny fahavalo. Tany aloha, dia nisy tamin'ireo mpino no nanankim-po tamin' ny fisian'ny famantarana mba hahalalany ny tokony hataony. Tao no nitoky be loatra tamin'izany famantarana izany ka tonga hatramin 'ny fanakalozam-bady, izay nampiditra ny fijangajangana tao amin'ny fiangonana.

Naseho ahy fa ny fitaka tahaka ireo izay nasaina natrehantsika nandritra ireo fanandramana voalohany momba ny hafatra, dia hiverina indray, ary tsy maintsy hatrehana indray amin'ny andro hifaranan'ny asa. Amin'izay fotoana izay no ilana antsika hampivondrona ny herintsika rehetra ho eo ambanin'ny fifehezan'Andriamanitra ka hampiasa ny fahafaha-manaontsika rehetra araka ny fahazavana efa nomeny. Vakio ny toko fahefatra sy fahadimy ao amin'ny Matio. Diniho tsara ny Mat. 4:8-10 ary koa ny toko 5:13. Saintsaino ny asa masina izay notanterahin'i Kristy. Amin'ny fomba toy izany no tokony hahitana taratra ny fitsipiky ny Tenin'Andriamanitra eo amin'ny asa ataontsika. - SIM, b. 2, tt. 28,29.