«Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelon' ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny hampalahelovana anareo, fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra.» - 2 Kor. 2:4. 

Mofon'aina : 

Tamin'ny diako tany Colorado dia nisahirana ho anareo aho, amin'ny fahalemeko, nanoratra takila maro mba hovakina ao amin'ny fihaonambenareo. Nalemy sy nangovitra aho, nifoha tamin'ny telo maraina hanoratra ho anareo. Miteny amin'ny alalan'ny tanimanga Andriamanitra. Mety hiteny ianareo hoe ity fifandraisana ity dia amin'ny taratasy fotsiny ihany. Eny, taratasy tokoa ity, saingy bitsiky ny Fanahin'Andriamanitra, mba hitondra eo anatrehan'ny sainareo ireo zavatra naseho ahy. Tamin'ireo taratasy nosoratako, sy ny fijoroana ho vavolombelona nataoko, dia nasehoko anareo izay efa nasehon'ny Tompo tamiko. Tsy hoe manoratra zavatra amin'ny taratasy fotsiny aho tsy akory, na milaza ny hevitro manokana. Fa ireo dia nasehon'Andriamanitra teo anoloako tamin'ny fahitana tara-pahazavana namirapiratra avy eo amin'ny seza fiandrianana (...)

Feo manao ahoana no heverinareo ho feon'Andriamanitra? Hery manao ahoana no entin'Andriamanitra hanitsy ny fahadisoanareo ka hanehoana aminareo izay tokony hataonareo? Hery inona  no tokony hiasa ao amin'ny fiangonana? 

Raha toa ka miandry ny hahafoana ny aloky ny tsy fahazoana antoka sy ny mety ho fisalasalana rehetra ianareo vao hino, dia tsy hino mandrakizay. Tsy hitondra velively amin'ny finoana ny fisalasalana mitaky fahalalana feno. Ny finoana dia mitoetra eo ambonin'ny zava-misy, fa tsy fanehoana. Mitaky antsika hankate ny feon'ny andraikitra Andriamanitra, rehefa misy ireo feo hafa manodidina antsika mandresy lahatra antsika hanaraka izay mifanohitra amin'ny tokony hatao marina. Mitaky fifantohana avy amintsika izany mba hahaizantsika manavaka izay tena feo avy amin'Andriamanitra tokoa. Tsy maintsy manohitra sy mandresy ny ota malaky mahazo isika, hankato ny feon'ny fieritreretana tsy misy olakolaka na marimaritra iraisana, `ndrao hitsahatra tsy hiteny intsony izy, ka ny faniriana sy ny fahataitairana indray no hifehy. [...]

Io feo io dia re amin'ny maha-fampitandremana azy, amin'ny maha-torohevitra ary maha-anatra azy. Hafa-pahazavan'Andriamanitra ho an'ny olony. Raha miandry antso mafimafy kokoa isika na fotoana heverina ho metimety kokoa, dia ho lasa ny fahazavana ka ho tavela ao amin'ny haizina isika. — SIM b. 1, tt. 27,28.