"Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin 'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin 'izao tontolo izao. Ary ho an 'ireto no anamasinako ny tenako, mba hanamasinan 'ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho 'ireto ihany no angatahako, fa ho an 'izay mino Ahy koa noho ny teniny- — Jao. 17:18-20. 

Mofon’aina:

Raiko any an-danitra ô, manatona anao aho ankehitriny, amin'izao toerana misy ahy izao, mahantra sy ory ary miantehitra Aminao. Mangataka Aminao aho hanome ally sy ho an'ny olonao ny fahasoavana izay mahatanteraka ny toetra kristianina. Fliantra izao vahoaka izao va Ianao? Aoka hanilo ny saina sy ny tempolin'ny fanahy ny fahazavanao. Mpamonjy ô, efa nomenao ny ainao ho avotra ho an'ny lovanao, mba hiditra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny maha-mpandresy azy sady tsy horoahina ao intsony izy ireo mandrakizay. Tahio ireo izay nanome lanja ny faniriany mba hanompo Anao. Aoka ho amin'izy ireo ny Fanahinao.

Mangataka Aminao aho, ry Ray any an-danitra ô, hanome ny Fanahinao Masina ho an'ny olonao. Aoka hiseho ny famonjenao. Kasiho ny fony, ary ataovy mora tohina izy ireo. Aoka hohalefahin'ny Fanahinao Masina izy ireo, ary ampio izy ireo mba hahita ny asa tokony hataony amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy sy ho an'ireo fanahy very manodidina azy. Fohazo re izy ireo manoloana ny andraikiny! Aoka hodioviny ny fitafian'ny toetrany, ary hofotsiany amin'ny ran'ny Zanak'Ondry. Hamihina azy ireo amin'ny sandrim-pitiavanao va lanao? Mitalahoa miaraka amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fiasan'ny Fanahinao Masina mba hamela ny fahazavany hazava amin'ireo tsy mbola mahafantatra ny fahamarinana izy ireo. Aoka halaminao ny fiangonanao, Tompo 6, mba hiasa hamonjy fanahy izy ireo.

Ry Mpamonjiko ô, misehoa amin'ny olonao. Aoka hiseho ny fitiavanao. Aoka ho hita izany! Arovy ny olonao mba tsy hanjaka amin'izy ireo ny sitrapon'i Satana. Ampio izy ireo handresy ny fanoherana rehetra, mba ho tody ao an-tananan'Andriamanitra, hanipy ny satroboninahiny eo an-tongotr'i Jesosy; homem-boninahitra tanteraka anie ny anaranao. Amena. - RH, 16 Jol. 1908.