"Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao hianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena hianao. Fa amin'ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena." — Rom. 10:9,10. 

Mofon’aina:

Miantso ny talenta sy ny fahaiza-manao rehetra ny Tompo mba hampiasaina. Rehefa nesorina tsy ho ao amin'ny fiangonana intsony ny fanomezan-tsiny momba ny fidonanam-poana sy ny hakamoana dia hiseho malalaka ny Fanahin'Andriamanitra; hiray amin'ny herin'Andriamanitra ny ezaka ataon'ny olona, ary hanatrika ny fidiran'i Jehovah Andriamananitry ny maro an-tsehatra avy amin'ny fitantanany mahagaga ny fiangonana, hipariaka ny fahazavan'ny fahamarinana, dia ny fahafantarana an'Andriamanitra sy Jesôsy Kristy izay nirahiny. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Apostoly dia maro ireo fanahy niverina amin'Andriamanitra. Hohazavain'ny voninahitr'ilay anjely avy any an-danitra ny tany.

Raha hiaiky ny fahotany amin'ny maha-mpandika ny lalan'Andriamanitra azy izao tontolo izao, dia tsy maintsy ny Fanahy Masina miasa amin'ny alalan'ny olombelona no fitaovana. Mila mifoha amin'ny faharendremana tahaka ny maty ny fiangonana ankehitriny, satria miandry ny Tompo mba hitahiany ny olony izay mahalala ny firotsahan'ny fitahiana, ary manambara izany amin'ny tara-pahazavana mazava sy mahery vaika. "Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio (..) Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny baiko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy." - Ezek. 36:25-27.

Raha tonga saha mahavokatra toy ny ala ny tany efitry ny fiangonana dia satria noho ny Fanahin'Andriamanitra narotsaka tamin'ny olony no nahatonga izany. Efa ela no niandry ny olona, dia ireo mambran'ny fiangonana, mba hiara-hiasa aminy amin'ny asa lehibe tokony hatao ny anjelin'ny lanitra. Miandry anao izy ireo. Fa midadasika loatra ny saha, lehibe loatra ny tetik'asa, koa hasaina hanompo ho mpiara-miasa amin'ny herin'Andriamanitra ny fo nohamasinina rehetra (...)

Aoka ireo izay mino ny fahamarinana ankehitriny hanaisotra ny tsy fitovian-kevitra rehetra; hanaisotra fitenenana mifono filan-dratsy sy fahotana ary fisainana maloto. Mandrosoa miaraka, mandrosoa miaraka. "Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo" - 1 Pet. 1:22. — GCB, 28 Febroary 1893.