"Dia izao: Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany; ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana." — 2 Kor. 5:19. 

Mofon’aina:

Ho amin'ny asa famonjem-panahy, dia tokony hiara-hiasa amim-pirindrana  ny olona sy ny anjely, mampianatra ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ireo tsy mahalala izany mba ho afaka amin'ny fatoran'ny ota izy ireo. Ny fahamarinana ihany no manafaka ny olona. Tokony hotorina amin'ny olombelona rehetra ny fahafahana avy amin'ny fahalalana ny fahamarinana. Liana amin'ity asa lehibe sy masina ity Andriamanitra Raintsika, Jesosy Kristy ary ny anjelin'ny lanitra.

Nomena ny olona ny tombontsoa ambony hanambarany ny toetran’Andriamanitra eo am-pikatsahana tsy amim-pitiavan-tena hamonjy ny olona avy ao an-davaky ny faharavana misy azy. Ny olona izay milefitra amin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina dia ho fitaovana hanatanteraka izany fikasan'Andriamanitra novolavolainy izany. Lohan'ny fiangonana i Kristy, ary homem-boninahitra Izy rehefa ny fiangonana manontolo no manolo-tena amin'ny asa famonjem-panahy (...)

Misy fifaliana lehibe any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka, noho ny sivy amby sivifolo mihevitra fa tsy misy tokony ibebahany. Rehefa mandre ny fahombiazan'ny fahamarinana amin'ny toerana iray isika dia aoka ny fiangonana rehetra hiara-hanandratra hiram-pifaliana; aoka hasandratra ny fiderana. Aoka homentsika voninahitra ny anaran'Andriamanitra, ary aoka ho entanin'ny zotom-po lehibe isika mba ho lasa mpiara-miasa amin' Andriamanitra. Mampirisika antsika Andriamanitra hanatanteraka ilay baiko hoe: "Mandehana any amin 'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra" - Mar. 16:15. Ilaintsika ny hamela malalaka kokoa ny Fanahy Masina hiasa mba hiray fo ireo mpanompon'Andriamanitra ary handroso amin-kery tahaka ny miaramila andiany iray izy ireo.

Aoka hahatsiaro ny rehetra fa isika dia "natao ho fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona" - 1 Mir. 4:9. Koa tokony hametra-panontaniana amim-panetren-tena sy amin-tahotra ny tsirairay hoe: inona no adidiko? Ny fanoloran-tena tanteraka ho an'ny asan'Andriamanitra haneho ny hery manovan'ny Fanahy Masina amin'ny dingana rehetra atao. - RH, 16 Jolay 1895.