"izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia." — Jao. 13:35. 

Mofon’aina:

Afaka ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny olona rehefa manatanteraka ny asam-panavotana lehibe. Avelan'Andriamanitra ny tsirairay eo amin'ny sehatra iasany avy, ary nomeny ny teniny ho mpitari-dalana eo amin'ny fiainany. Nanome ny Fanahy Masina koa Izy ho hery ampy handresena ireo fironana ho amin'ny ratsy nolovaina sy nokolokoloina rehetra ary hametraka ny toetrany eo amin 'ilay fitaovana olombelona sy eo amin'ireo rehetra mifanerasera aminy amin'ny alalan'izany.

Ampirisihina hiara-hiasa amin' Andriamanitra ny olona, haneho ny famindrampony, ny fahatsarany ary ny fitiavany, ka hanohina ny sain'ny hafa. Tokony ho lasa fitaovana azon'ny Fanahy Masina iasana ny olona tsirairay. Ho to izany rehefa manolotra ny fahaiza-manaony rehetra eo ambany fifehezan'ny Fanahy Masina ny olona. Nomen'Andriamanitra ny Fanahiny tamin'ny andro Pentekosta, ary tamin'ny alalan'ny fiasan'izany (Fanahy izany) teo amin'ny fo tohina no nahafahany (Andriamanitra) nambabo izay rehetra nifaneraseran'ireo mpino.

Noho ny fifandraisantsika amin'ny maha-mpinamana sy ara-pirahalahiana amin'ny olona tahaka antsika no ahafahantsika miasa mangina mampandroso. Ireo izay iray amin'ny fanantenana sy finoana an'i Kristy Jesôsy dia afaka ny ho samy fitahiana ho an'ny hafa. Nilaza i Jesôsy hoe: "Aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa" - Jao. 13:34. Tsy fientanam-po tsotra sy fihetseham-po mandalo izay miankina amin'ny toe-javatra mitranga ny fitiavana; fitsipi-piaina velona ary hery tsy miova izany. Ny fanahy dia ampoky ny rano mikorian'ny fitiavana madio, izay mikoriana avy amin'ny fon'i Kristy ilay loharano tsy mety ritra.

Hientanentana ny fo, hadio ny fikasany, ho Ialina ny fitiavany noho izany firaisana izany! Hifankatia marina, amin-kitsimpo, mandrakariva ary "tsy miahanahana na mihatsaravelatsihy" ny zanak'Andriamanitra, eo ambany fitarihana sy fifehezan'ny Fanahy Masina (Jak. 3:17). Ary misy izany satria manam-pitiavana an'i Jesôsy ny fo. Miboiboika avy amin'ny firaisantsika miaraka amin'Andriamanitra ny fifankatiavantsika. Fianakaviana iray isika, ary mifankatia tahaka ny nitiavany antsika. Raha ampitahaina amin'io firaisam-po marina, masina ary voalanjalanja io ny fahaiza-mifandray ivelambelany araka izao tontolo izao, finamanana tsy misy heviny sy feno fientanentanana, dia toy ny akofa amin'ny vary ihany. EGWM, tt. 1508,1509.